Dodaj do listy

Przyczyny i zwalczanie głodu na świecie

Istnieje wiele przyczyn istnienia głodu na świecie. Zaliczyć można do nich takie główne czynniki jak:

 • Nierównomierny przyrost ilości żywności oraz liczby ludności świata.
 • Niewłaściwie prowadzona polityka socjalna państw świata.
 • Postępujące zniszczenia środowiska naturalnego zmniejszające wydajność rolnictwa.
 • Klęski żywiołowe, powodujące ogromne zniszczenia- pożary, susze, powodzie, szarańcze, trzęsienia ziemi, tornada, itp.
 • Pustynnienie i erozja gleb.
 • Niewłaściwe składowanie i przechowywanie produktów żywnościowych.

Wprowadza się w życie wiele działań, które mają tym negatywnym zjawiskom przeciwdziałać. Należą do nich:

 • Podnoszenie świadomości w dziedzinie zasad prawidłowego uprawiania rolnictwa.
 • Wprowadzanie innowacji, głównie technicznych w rolnictwie.
 • Zastępowanie produktów roślinnych produktami zwierzęcymi.
 • Prowadzenie rozsądnej polityki przez państwa.
 • Wprowadzanie środków ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniu gleb, powietrza i wód.
 • Tworzenie odpowiednich miejsc do magazynowania żywności.
 • Dbanie o stałe zwiększanie inwestycji w przemyśle rolno- spożywczym.
 • Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych.
 • Wykorzystanie zasobów żywnościowych mórz i oceanów.
 • Zwalczanie procesów niszczenia gleb.
 • Stosowanie racjonalnych metod gospodarki rolnej.