Dodaj do listy

Lasy – charakterystyka i funkcje

Las jest formacją roślinną, w której dominują drzewa. Cechuje się występowaniem pięter roślinności, które układają się pionowo:

 • warstwa drzew dorosłych (koron) o mniej lub bardziej zwartych koronach, tworzących powałę lasu,
 • warstwa podszycia (podszytu), na którą składają się krzewy i młode drzewa (porost),
 • warstwa runa leśnego, w której występują krzewinki, rośliny zielne, mchy oraz kiełkujące młode drzewa i krzewy,
 • warstwa edafonu.

Las tworzy swoisty ekosystem, w którym współzależną od siebie rośliny, zwierzęta, gleby, wody i mikroklimat, tworzące niepodzielną całość. Jest on najbardziej złożonym i najtrwalszym lądowym ekosystem Ekosystem podstawowa jednostka funkcjonalna przyrody. W skład ekosystemu wchodzi biotop i biocenoza. Każdy ekosystem ma określoną, swoistą strukturę, np. las - piętrową, jezioro - strefową. Funkcjonowanie ekosystemu... Czytaj dalej Słownik biologiczny na świecie.

Las może powstawać zarówno w sposób naturalny, jak i przy udziale człowieka. W naturalny sposób las ewoluuje, zajmując coraz to nowe bezleśne obszary (sukcesja), a wraz z nim zmieniają się także pozostałe elementy związanego z nim środowiska przyrodniczego.

Skład florystyczny lasu i struktura jego warstw warunkowane są przede wszystkim właściwościami lokalnymi siedliska leśnego.

Obszary leśne posiadają na Ziemi naturalne granice występowania. Na terenach, gdzie klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
jest zbyt suchy lub zbyt chłodny drzewa nie są w stanie rosnąć w zwartych grupach. Najczęściej granicę lasu wyznacza miejsce pojawienia się innej formacji roślinnej np. sawanny.

Występuje wiele klasyfikacji lasów na świecie. Ze względu na szerokość geograficzną i charakterystyczny dla niej klimat wyróżnia się:

 • lasy strefy równikowej,
 • lasy strefy podrównikowej,
 • lasy strefy suchej zwrotnikowej,
 • lasy strefy podzwrotnikowej,
 • lasy strefy umiarkowanej.

Ze względu na skład na Ziemi istnieją:

 • lasy iglaste (Europa Północna i Ameryka Północna),
 • lasy liściaste:
  • zrzucające liście na zimę (strefa umiarkowana Europy, Ameryki Północnej i Azji),
  • zrzucające liście w porze suchej (strefy podzwrotnikowa i zwrotnikowa charakteryzujące się występowaniem pory suchej i deszczowej),
  • wiecznie zielone (strefy równikowa i podrównikowa - Kotlina Kongo, Amazonia).
 • lasy mieszane.

Lasy dzieli się także według miejsca występowania i tworzących go gatunków drzew, np.:

 • lasy bukowe,
 • lasy łęgowe,
 • lasy bagienne,
 • lasy jaworowe,
 • bory świerkowe,
 • bory sosnowe,
 • bory mieszane.

Lasy pełnią różnorodne i bardzo istotne funkcje. Są to:

 • Funkcje ekologiczne:
  • produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
   Czytaj dalej Słownik geograficzny
   tlenu i uzupełnianie jego zapasów w atmosferze,
  • wiązanie dwutlenku węgla, a tym samym łagodzenie "efektu cieplarnianego",
  • zatrzymywanie pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza,
  • regulacja stosunków wodnych na obszarze i w pobliżu jego występowanie,
  • umożliwianie życia wielu gatunkom roślin i zwierząt.
 • Funkcje gospodarcze:
  • źródło pozyskiwania drewna, wykorzystywanego jako surowiec Surowiec przedmiot naturalny (powstały w naturalnym procesie genetycznym), pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, wykorzystywany do dalszego przetwarzania (w przemyśle przetwórczym) w celu uzyskania... Czytaj dalej Słownik geograficzny opałowy, budowlany, czy papierniczy,
  • źródło biomasy,
  • miejsce występowania wielu gatunków jadalnych roślin i grzybów,
  • miejsce występowania zwierzyny łownej.
 • Funkcje społeczne:
  • zdrowotne,
  • rekreacyjne,
  • edukacyjne.