Dodaj do listy

Województwo łódzkie

Województwo łódzkie jest położone na terenie Niziny Południowowielkopolskiej, Niziny Środkowomazowieckiej i Wzniesień Południowomazowieckich. Fragment południowej części województwa znajduje się w obrębie Wyżyny Małopolskiej i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Najwyżej położony punkt województwa leży w Bełchatowskim Zagłębiu Węgla Brunatnego i wynosi 400 m n.p.m., a najwyższa naturalna kulminacja znajduje się na terenie Pasma Przedborsko-Małogoskiego i wynosi 347 m n.p.m. Najniższy punkt jest położony w dolinie Neru na wysokości 100 m n.p.m. Rzeźba regionu została ukształtowana podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Osadami polodowcowymi są piaski, żwiry, gliny zwałowe i iły. Wycofujący się lodowiec pozostawił głazy narzutowe pochodzenia skandynawskiego, które występują dość licznie.

W wyniku połączenia wpływów klimatu kontynentalnego i morskiego, obserwuje się dużą zmienność stanów pogodowych, zwłaszcza w porze wiosennej. Średnia roczna temperatura wynosi około 7°C, a roczna suma opadów od 500 w obniżeniach mm do 650 mm na terenach wyniesionych. Przeważający wpływ mają zachodnie masy powietrza Występujące lokalnie różnice klimatyczne wynikają z ukształtowania powierzchni i rodzaju podłoża. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 200 dni.

Przez środkową cześć województwa przebiega wododział między dorzeczami Wisły i Odry. Znajdują się tu obszary źródłowe Bzury (dorzecze Wisły) oraz Neru (dorzecze Odry). Największymi rzekami województwa są, poza Bzurą, Warta Warta prawy dopływ Odry o długości 808 km (3 miejsce w Polsce). Jej obszar źródłowy znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i Pilica. W okolicy Łodzi występuje niewiele wód powierzchniowych. Na południu regionu spotyka się małe jeziora. Są one płytkie i obecnie zarastają. Jeziora wypełniają bezodpływowe zagłębienia, które są pozostałością po zlodowaceniach. Z powodu niedoborów wody utworzono zbiorniki retencyjne - Jezioro Sulejowskie i Jeziorsko.

W województwie łódzkim dominują gleby płowe i rdzawe, a także gleby bielicowe, które są średnio lub mało urodzajne. W dolinach rzek spotyka się mady. W składzie lasów przeważają sosny i dęby, rzadziej spotyka się buki, jodły i świerki. Lasy są skupione w południowo-wschodniej części województwa, gdzie rozciąga się Puszcza Pilicka. Na wschodzie i południu województwa dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują niecałe 70% powierzchni. Dominuje uprawa żyta, pszenicy i ziemniaków, a także sadownictwo. W hodowli przeważa bydło mleczne. Środowisko naturalne regionu łódzkiego jest znacznie przekształcone. W okolicach Zagłębia Bełchatowskiego następuje duża emisja gazów. W wyniku działalności górniczej powstał tam rozległy lej depresji, który zaburza naturalne stosunki wodne. Na terenie województwa znajdują się złoża węgla brunatnego, które są eksploatowane metodą odkrywkową w Zagłębiu Bełchatowskim i w okolicy Uniejowa (Zagłębie Konińskie). Sól kamienną wydobywa się w rejonie Kłodawy. W województwie łódzkim odkryto również złoża rud żelaza (okolice Łęczycy), fosforytów (koło Burzenina), i soli potasowej (w Bełchatowie). Eksploatowane są również surowce skalne - wapienie, margle, piaski. W przemyśle, poza wydobyciem węgla brunatnego, duże znaczenie ma energetyka. Elektrownia Elektrownia zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną. Wyróżnia się elektrownie cieplne spalające paliwa stałe, płynne lub gazowe, elektrownie wodne wykorzystujące energię wód płynących oraz elektrownie... Czytaj dalej Słownik geograficzny Bełchatów jest największą w Europie elektrownią, w której wykorzystuje się węgiel brunatny. Dobrze rozwinięty jest przemysł włókienniczy, odzieżowy, maszynowy i metalowy. Sieć komunikacyjna jest dobrze rozwinięta. Region nie sprzyja rozwojowi turystyki, mało jest terenów rekreacyjnych oraz obiektów zabytkowych.

Źródło: Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Złota encyklopedia PWN