Dodaj do listy

Rodzaje skał

Za skałę uważa się zespół różnych minerałów, albo jednakowych, albo różnego rodzaju, które powstały w procesie geologicznym.

Stosując kryterium powstania można wyróżnić rodzaje skał:

  • magmowe

ich powstanie związane jest z procesem przezierania się magmy poprzez warstwę litosfery, a następnie jej zastygania oraz krystalizacji wewnątrz Ziemi, magma Magma roztopiona masa skalna powstająca w skorupie i płaszczu Ziemi zbudowana głównie z krzemianów i glinokrzemianów.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
zastygała powoli przy towarzyszącym jej wysokim ciśnieniu, tworząc strukturę jawnokrystaliczną- minerały możliwe są do odróżnienia gołym okiem, a maja one charakter skał twardych, ciężkich oraz trwałych na zniszczenie.

Opisywany rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj... Czytaj dalej Słownik biologiczny skał to skały głębinowe. Zalicza się do nich na przykład sjenit, granit, gabro Gabro skała magmowa głębinowa o ciemonozielonej lub czarnej barwie. Ma wyraźnie wykształcone kryształy. Składa się z plagioklazów, proksenów, amfiboli i oliwinu. Jest skałą bardzo odporną na wietrzenie.
...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
czy dioryt.

Innym rodzajem skał magmowych są skały wylewne, które powstały poprzez nagłe zastygnięcie magmy, a ich struktura jest skrytokrystaliczna, czyli kryształów nie można dostrzec gołym okiem, a wystyganie lawy jest na tyle szybkie, że nie może dojść do dostatecznego wykształcenia się kryształków. Do skał takich należą: andezyty, bazalty czy melafiry.

Ich budowa może mieć także charakter porfirowy- gdzie proces ich stygnięcia oraz krystalizacji miał miejsce jeszcze pod ziemią, a dopiero wybuch wulkanu spowodował wyrzucenie na powierzchnię ziemi, gdzie doszło do przerwania procesu krystalizacji. Przykładem takich skał jest porfir.

Ze względu na odczyn, jaki posiadają, skały magmowe dzieli się na:

- o odczynie kwaśnym, zawierającym dużo krzemionki (np. granit)

- o odczynie zasadowym, zawierający mało krzemionki (np. gabro).

  • osadowe

Te skały dzieli się na:

- skały okruchowe- których powstanie związane jest z niszczeniem innych rodzajów skał w wyniku takich procesów jak erozja czy wietrzenie, albo ze skał luźnych, w których okruchy nie podlegają wzajemnemu połączeniu, albo ze skał zwięzłych, gdzie okruchy połączone są ze sobą za pomocą drobnego materiału.

Zaliczyć można do nich: zlepieniec, piasek, Żwir, muł, less, glinę czy mułowiec. Różnią się one od siebie rozmiarami ziaren.

- skały organiczne- ich powstanie związane jest z gromadzeniem się szczątków zwierząt oraz roślin lub też w wyniku ich działalności. Przykładem takich skał są: węgiel brunatny oraz kamienny, torf, pewne rodzaje węglowodorów jak ropa naftowa i gaz ziemny, asfalt Asfalt skała osadowa pochodzenia organicznego będąca mieszaniną węglowodorów łańcuchowych i cyklicznych o kolorze czarnym lub brunatnym. Powstaje podczas wietrzenia ropy naftowej. Asfalt może być także... Czytaj dalej Słownik geograficzny naturalny czy wosk ziemny, w końcu wapienie- muszlowy, koralowy, lub kreda pisząca.

- chemiczne- ich powstanie możliwe było dzięki procesowi wytrącania się minerałów z różnych roztworów, przede wszystkim w momencie parowania wody morskiej, na przykład: gips, wapień, anhydryt, sól potasowa czy sól kamienna.

  • Przeobrażone (metamorficzne)

Istnieje kilka czynników przeobrażających, ze względu na nie wyróżnić można metamorfizm:

- kontaktowy- pod wpływem wysokiej temperatury, powstającej przy stykaniu się skały z magmą, na przykład marmur powstały z wapienia

- dynamiczny- czynnik to ciśnienie, które jest wysokie , na przykład w ten sposób powstają łupki

- regionalny- występują tu i wysokie ciśnienie i wysoka temperatura, a skały przeniesione z innych warunków klimatycznych wskutek ruchów płyt tektonicznych, przykład to gnejs, który powstaje z granitu.

Skały mogą być wykorzystywane przez człowieka na wiele sposobów, zaliczyć można do użytków:

  • Budownictwo- wykorzystywane są w nim bazalt oraz granit, skały przeobrażone jak na przykład gnejs; charakteryzują się wysoką odpornością oraz walorami estetycznymi. Surowiec Surowiec przedmiot naturalny (powstały w naturalnym procesie genetycznym), pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, wykorzystywany do dalszego przetwarzania (w przemyśle przetwórczym) w celu uzyskania... Czytaj dalej Słownik geograficzny budowlany mogą stanowić także pewne rodzaje skał osadowych, do których zalicza się na przykład piaski, piaskowce czy żwiry.
  • Ceramika- wykorzystuje na przykład gliny czy iły czy pewne skały osadowe.
  • Cementownictwo- stosowane są na przykład margle czy też wapienie.
  • Energetyka- ropa naftowa oraz węgiel brunatny i kamienny.
  • Nawozy mineralne, przemysł chemiczny- takie surowce jak: fosfor, siarka, potas, sód.
  • Przemysł spożywczy- najważniejszy surowiec to sól kamienna.