Dodaj do listy

Wody powierzchniowe: Polska, Europa

Wody powierzchniowe: Polska, Europa

1. Ustrój (reżim) rzek - określając go, bierzemy pod uwagę:

- źródła: śnieżno-deszczowe

   dopływy rzek

   wybijające źródła

   topniejące lodowce

- stan poziomu rzek (czy zmienia się)

- zakres i czas zamarzania wody

- przepływ w m3/s

2. Ujścia rzek:

- lejkowe (estuarium) (Garona, Ebro, Łaba)

- deltowe (Wisła, Nil, Dunaj)

3. Bieg rzeki

- bieg górny:

  * doliny V-kształtne - wynik erozyjnej działalności rzek

- bieg środkowy:

  * meandry - zakole rzeczne

  * starorzecza - jezioro przyrzeczne, fragment byłego koryta, odcięty wałem od obecnego nurtu

- bieg dolny

  * ławice - osadzanie się naniesionego materiału przy ujściu rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, że...
Czytaj dalej Słownik geograficzny

  * ujście rzeki - miejsce, w którym rzeka Rzeka Rzeka symbolizuje barierę, przeszkodę, wtargnięcie, niebezpieczeństwo, powódź, strach, potwora, stratę, łaskę bożą, zejście do piekieł, wyrocznię, obronę, pomoc, Słońce, twórczość,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich swój bieg, wpada do jeziora, morza, oceanu

Dopływ - rzeka lub mniejszy ciek wodny, który nie uchodzi bezpośrednio do morza, ale do innej rzeki - rzeki głównej.

Dorzecze - obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu jednej rzeki, zwanej rzeką główną.

System rzeczny - określenie rzeki głównej wraz ze wszystkimi jej dopływami (bezpośrednimi i pośrednimi), a także zbiornikami wodnymi znajdującymi się w jej dorzeczu.

Rzeka - ciek wodny mający nazwę własną

Rzeka główna - rzeka bezpośrednio uchodząca do morza, oceanu

Koryto rzeki - najniższa część doliny, w której płynie rzeka

Staw - płytki zbiornik wodny zarośnięty roślinnością

Bagno - obszar stale podmokły

Jezioro - naturalne zagłębienie wypełnione wodą

Zlewisko - obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza lub oceanu

Wodospad - swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany różnicą poziomów dna koryta

Wody podziemne - źródło zaopatrzenia w wodę pitną

Wody mineralne - posiadające rozpuszczone związki chemiczne, właściwości lecznicze, powstały w ich pobliżu uzdrowiska (Sudety, Karpaty, Pojezierze Pojezierze obszar o rzeźbie młodoglacjalnej (polodowcowej), ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie w plejstocenie. Jego charakterystycznymi formami są jeziora polodowcowe i wysokie moreny czołowe. W Polsce... Czytaj dalej Słownik geograficzny Kujawskie)

Wody termalne (cieplice) - wody o wysokich temp, wykorzystywane w gospodarce

4. Europę otaczają:

Od Pn: M. Norweskie i M. Barentsa

Od Pd: M. Śródziemne i M. Czarne

Od Zach: M. Północne i O. Atlantycki

5. Charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, zjawiska itp.
...
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
rzek Europy

Rzeki głównie zasilane są przez opady atmosferyczne.

80% obszaru Europy należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego

Najdłuższa rzeka w Europie - Wołga 3531 km 

Największe dorzecze Dorzecze obszar, na którym wody powierzchniowe spływają do określonej rzeki i jej dopływów. Granice między dorzeczami wyznacza dział wodny.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
w Europie - Wołga 1,36 mln km2

Najdłuższe rzeki: Dunaj, Ural, Dniepr, Kama

Ogólna powierzchnia jezior w Europie - 160 tyś. km2

Największe jeziora - Ładoga (17 700 km2), Onega, Balaton, Wezer, Wetter Wetter jezioro tektoniczne w południowej Szwecji o powierzchni 1899 km2 i maksymalnej głębokości 119 m.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
(geneza tektoniczna, pochodzenie polodowcowe)

Niemen - morze bałtyckie

Ebro - Morze śródziemne

Ural - morze kaspijskie

Dwina - morze białe

Dniestr - morze czarne

6. Charakterystyka rzek w Polsce:

Asymetria dorzeczy - prawe części dorzecza są większe niż lewe (powód: nachylenie powierzchni Polski w kierunku północno-zachodnim)

Zasilanie: śnieżno - deszczowe

Duża zmienność stanów wód 

99,7% rzek leży w zlewisku Morza Bałtyckiego

Wisła - Karpaty, Beskid Śląski, Babia Góra,

wys. Źródeł: 1106 m n.p.m.

dł. 1047 km, 

powierzchnia dorzecza: 168,7 tyś km2

duże dopływy: Warta, Bóbr, Nysa Łużycka

ujście deltowe

Odra - Sudety, Góry Odeskie,

wys. Źródeł: 634 m n.p.m.

dł. 854 km,

powierzchnia dorzecza: 106,1 tyś km2

duże dopływy: San, Pilica, Bug z Narwią

ujście lejkowe

Najdłuższy kanał: Wieprz-Krzna (140 km) 

7. Charakterystyka jezior w Polsce:

Występowanie: pojezierze mazurskie, pomorskie, wielkopolskie

Pochodzenie: polodowcowe

Typy:

Deltowe - powstałe w deltach rzek w wyniku nagromadzenia osadów (Druzno, Dąbie)

Przybrzeżne - powstałe przez odcięcie mierzejami dawnych zatok lub wypełnione wodami gruntowymi przybrzeżne zagłębienia; duże, płytkie (Gardno, Serbsko)

Krasowe - powstałe w wyniku rozpuszczenia wapienno-kredowego podłoża, wypełnione wodami podziemnymi (Spólne, Koseniec, Perszpa)

Rynnowe - powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem; wydłużony kształt, znaczna długość, strome brzegi (Hańcza, Jeziorak, Gopło)

Moreny dennej - powstałe w naturalnych zagłębieniach pozostawionych przez lądolód; największa powierzchnia, niezbyt głębokie (Śniardwy, Mamry, Niegocin)

Cyrkowe - powstały w zagłębionym polu firnowym lodowca; niewielka powierzchnia, znaczna głębokość (Czarny Staw, Morskie Oko)

Największe jezioro: Śniardwy (114 km2)

Najgłębsze jezioro: Hańcza (108,5 m) 

Największy sztuczny zbiornik: Soliński (0,47 km2)

z.soliński - San

z.włocławski - Wisła

z.sulejowski - Pilica

z.otmuchowski - Nysa kłodzka

z.goczałkowicki - Wisła

z.czorsztyński - Dunajec

z.roznowski - Dunajec

z.żywiecki - Soła

z.siemianowski - Narew

z.turawski- Mała Panew

8. Funkcje sztucznych zbiorników:

- magazynowanie wody

- regulacja przepływu rzek

- zapobieganie powodziom

- hydroelektrownie