Dodaj do listy

Do czego służą kondensatory?

Kondensator stanowi układ dwóch przewodników rozdzielonych warstwą dielektryka. Przewodniki nazywa się okładkami kondensatora.

Ze względu na rodzaj zastosowanego dielektryka wyróżnia się:

  • kondensatory, w których między okładkami znajduje się powietrze - czyli kondensatory powietrzne
  • kondensatory elektrolityczne
  • kondensatory poliestrowe, z folią poliestrową jako dielektryk
  • kondensatory ceramiczne

W momencie gdy przewodniki zostaną połączone z przeciwnymi biegunami baterii nastąpi ich ładowanie. Na okładkach zgromadzi się ładunek tej samej wartości, ale przeciwnego znaku.

Będzie on równy:

Jak widać z powyższej zależności ładunek i różnica potencjałów między warstwami przewodnika są do siebie proporcjonalne. Współczynnikiem proporcjonalności jest wielkość zwana pojemnością kondensatora C.

Jednostką pojemności w układzie SI jest farad F.

Pojemność kondensatora zależy od:

- kształtu okładek

- wzajemnego położenia okładek

- rodzaju dielektryka

Najprostszym przykładem kondensatora jest kondensator płaski. Jest zbudowany z dwóch równoległych okładek wykonanych z przewodnika rozdzielonych warstwą dielektryka.

Wzór na pojemność takiego kondensatora ma postać:

gdzie A - powierzchnia okładek

d- odległość między okładkami Natomiast

- względna przenikalność elektryczna danego dielektryka.

Dla kondensatora cylindrycznego obowiązuje inny wzór. Ale ogólnie zależność na pojemność dla każdego kondensatora można zapisać jako:

gdzie L jest uzależnione od geometrii kondensatora i ma wymiar długości.

Kondensatotory mogą być łączone na dwa sposoby:

  • szeregowo

W kondensatorach tak połączonych bezwzględna wartość ładunku na każdej z płytek jest taka sama.

Wypadkowe napięcie jest więc równe sumie napięć na poszczególnych kondensatorach składowych.

Zatem całkowita pojemność układu może być wyrażona zależnością:

+….

  • równolegle

Dla takiego połączenia napięcie na każdym kondensatorze jest identyczne. Zatem całkowity ładunek będzie równy sumie ładunków na kondensatorach składowych. Pojemność zaś jest sumą pojemności kondensatorów tworzących układ.

Kondensatory wykorzystywane są do:

- wytwarzania i magazynowania energii

- wytwarzania konkretnych konfiguracji pól elektrycznych

- pomiaru czasu

- zmniejszania wahania napięć w urządzeniach zasilających

- emisji drgań elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych