Dodaj do listy

Promieniotwórczość naturalna cz. 2

Kolejne zagadnienie dotyczy sposobu powiązania elektrycznych ładunków dodatnich z ujemnymi w atomie. W celu rozstrzygnięcia tego zagadnienia ogromnie doniosłe znaczenie miało odkrycie zjawiska naturalnej promienio­twórczości.

W 1896 r. BECQUEREL odkrył zjawisko promieniotwórczości rudy uranowej. Ruda uranowa wysyła samorzutnie pewne rodzaje promieni, które wywołują zjawiska jonizacji powietrza, czernienia kliszy fotograficznej, wzbu­dzenia fluorescencji niektórych substancji itp. Pro­mieniowanie to jest niezależne od wpływu warun­ków zewnętrznych. Nie można go żadnymi czyn­nikami osłabić ani wzmocnić. Przy dalszych ba­daniach okazało się, że promieniowanie to nie jest jednolite. W roku 1898 MARIA Maria A. Malczewski Maria, bohaterka główna i tytułowa; córka Miecznika. Wcześnie straciła matkę, bardzo kocha ojca. Zakochana z wzajemnością w Wacławie, jest wierną i cierpliwą żoną. Bardzo tęskni,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum SKŁODOWSKA-CURIE I PIOTR CURIE, kierując się śmiałym założeniem, że promieniowanie to pochodzi od małych ilości nowych, dotąd nieznanych pierwiastków, odkryli i wydzielili z rudy uranowej dwa nowe pierwiastki, które nazwali polonemradem. Pierwiastki te, o liczbach atomowych Z = 84 i Z = 88, znalazły miejsce w VI i w II rodzinie głównej układu okre­sowego.

Stwierdzono, że wysyłają one promieniowanie, które w polu magnetycznym lub elektrycznym ulega rozszczepieniu na trzy różne promieniowania składowe. Te trzy składowe oznaczone są literami α, β, γ.

Promieniowanie α w polu elektrycznym ulega odchyleniu w stronę ujemnej okładki kondensatora. Jego zasięg działania jest niewielki, w przypadku radu wynosi tylko około 4 cm.

Promieniowanie β odchyla się w kierunku przeciwnym, a więc ku dodatniej okładce kondensatora. Jego zasięg jest większy niż promieni α.

Trzeci rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj... Czytaj dalej Słownik biologiczny promieniowania, promienie γ, nie ulega wpływom ani pola elektrycznego, ani magnetycznego.

Na podstawie wielkości odchyleń w polach elektrycznych i magnetycznych można bliżej zbadać rodzaje tych promieniowań. Promienie α i β mają charakter promieni korpuskularnych. Na ekranie fluoryzującym można rozróżnić pod lupą pojedyncze rozbłyski powstające pod uderzeniami cząstek (spintaryskop).

Promieniowanie γ nie ma charakteru korpuskularnego, lecz charakter promieniowania falowego (undulacyjnego). Jest ono identyczne z promieniami Rentgena, wykrytymi prawie równocześnie. Jest to również promieniowanie elektromagnetyczne, z tą tylko różnicą, że długość jego fali jest około 10000 razy mniejsza od długości fali światła widzialnego.

W ciągu dalszych badań okazało się, że cząstki α mają masę odpowiadającą pierwiast­kowi o liczbie atomowej Z = 2, a więc masę równą 4. Zostały one zidentyfikowane jako podwójnie zjonizowane atomy helu. Jeden gram radu wydziela w ciągu roku 0,153 cm3 helu.

Promienie β są identyczne z promieniami katodowymi o dużej prędkości. Stanowią więc wiązkę elektronów.