Dodaj do listy

Alkoholizm - groźna choroba społeczna

O pijaństwie i zagrożeniu alkoholowym, jego różnorakich przyczynach

i skutkach pisze się ostatnio i mówi, podobnie jak i o wielu niepożądanych zjawiskach społecznych dużo i często. Istnieje wiele przyczyn, dla których młodzi ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum sięgają po alkohol czy inne środki uzależniające. Między innymi okres przełomów, przekształceń

i transformacji ustrojowych powoduje wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny tego zjawiska, gdy zanikają

i dezaktualizują się funkcjonujące dotąd normy moralne i społeczne,

a rzeczywistość ulega gwałtownym zmianom, nie pozostawiając czasu na oswojenie się, wypracowanie nowych, efektywnych sposobów przystosowania, które z natury rzeczy przebiegają wolniej niż zmiany ekonomiczne. Oprócz tego obojętność i brak reakcji na łamanie prawa, jakim jest z pewnością sprzedaż alkoholu nieletnim sprzyja piciu go przez młodzież. Większość ludzi pije alkohol na skutek panującego obyczaju. Od dziecka oswajani jesteśmy z alkoholem. Obchody ważnych wydarzeń w życiu rodzinnym oraz imprezy towarzyskie połączone są ze spożywaniem alkoholu. Dla wielu ludzi picie alkoholu staje się przyjemnością, z której nie potrafią zrezygnować. Picie napojów alkoholowych nie jest samo w sobie zagrożeniem. Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy ludzie zaczynają pić w młodym wieku oraz zbyt dużo i zbyt często. Jako środek spowalniający funkcje centralnego układu nerwowego , alkohol odblokowuje zahamowania w korze mózgowej i wywołuje stan euforii. Wpływając na procesy zachodzące w mózgu powoduje zmiany myśli, uczuć i zachowań a także dokonuje uszkodzeń komórek. Szczególnie narażone są na jego działanie komórki nerwowe. Wśród uczniów zdecydowana większość pije alkohol - ponieważ alkohol jest społecznie akceptowaną używką - młodzież sięga po niego w pierwszej kolejności. Dzieci Dzieci Z. Nałkowska Medaliony - Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, bohaterowie autentyczni; dzieci przybywające do Oświęcimia nie miały wielkich szans przetrwania. Mniejsze i słabsze natychmiast kierowano... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum jedenasto- dwunastoletnie, których coraz więcej popija alkohol wciąż rosną, ich ciała rozwijają się, ich komórki są szczególnie narażone na działanie trucizn. Pijące alkohol nastolatki łatwiej popadają w alkoholizm niż ludzie fizycznie dojrzali. Alkohol skutecznie upośledza proces dojrzewania, jeśli nawet dziecko nie popadnie w uzależnienie - nie będzie rozwijać się normalnie.

Problem alkoholizmu dotyczy nas wszystkich i od nas samych zależy jego rozwiązanie. Alkoholizm Alkoholizm nałogowe picie alkoholu; choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
powstająca na skutek nadużywania napojów alkoholowych.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
to choroba i jak każda choroba wymaga leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku, nie tylko od osób uzależnionych, ale także osób ich otaczających, a więc nas wszystkich. Rozmiary pijaństwa młodzieży stają się niebezpieczne dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Zjawisko nadużywania alkoholu przez młodzież stało się tak powszechne, że nikogo już dziś nie szokują - niestety! - zakrapiane alkoholem młodzieżowe imprezy imieninowe lub urodzinowe (słowo "party" stało się w młodzieżowym slangu synonimem zwykłego pijaństwa), picie alkoholu na wycieczkach czy biwakach szkolnych. Pamiętać trzeba że to samo społeczeństwo przez propagowanie i utrwalanie kulturowych wzorców picia stwarza podstawy do występowania tego zjawiska.

Alkohol jest sprzedawany właściwie bez żadnych ograniczeń. Na dużą skalę naruszane są przepisy ustawy dotyczące sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, ograniczające ilość i lokalizację punktów sprzedaży oraz zabraniające sprzedaży bez zezwolenia. Coraz częstsze są przypadki łamania zakazu reklamy alkoholu. Im szybciej podejmie się konkretne działania w tym zakresie, tym mniej osób zostanie dotkniętych chorobą, tym mniej będzie zgonów, tym mniej chorób związanych z piciem alkoholu, tym mniej przestępstw dokonanych przez osoby odurzone alkoholem.

Przyczyny alkoholizmu.

Szczególnie w ostatnich kilku latach obserwujemy wyraźny wzrost uzależnień od alkoholu w środowisku młodzieżowym. Wynika on nie tylko z łatwego dostępu do napojów alkoholowych, pewnych wzorców spożycia, ale przede wszystkim z trudności adaptacyjnych młodego pokolenia do skomplikowanej rzeczywistości. Co roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikuje raporty na ten temat. Można się przekonać , że rok rocznie rożnie ilość młodocianych, sięgających po alkohol, ogranicza się natomiast ilość osób nie pijących alkoholu. Równocześnie zaniża się próg pierwszego kontaktu z alkoholem nawet w niektórych przypadkach do 11 roku życia. Wyniki badań wskazują, iż 71% polskiej młodzieży w wieku 11-15 próbowało napojów alkoholowych (w tym 20% 11-latków). W większości dzieci stykają się z alkoholem przed zakończeniem 18 roku życia - zwykle w przedziale 13-17 lat. Choroba alkoholowa pojawia się bowiem tym szybciej im wcześniejsza następuje inicjacja alkoholowa. W wieku rozwojowym alkoholizm może rozwinąć się nawet już po kilku miesiącach od wypicia pierwszego piwa czy innego napoju alkoholowego.

Równie poważnym źródłem zagrożeń w dziedzinie alkoholowej jest niedojrzała i nieodpowiedzialna postawa wielu dorosłych. Odnosi się to do tych rodziców, którzy lekceważą pierwsze oznaki spożywania alkoholu przez swoich niepełnoletnich synów czy córki lub, którzy sami częstują młodych alkoholem. Wielkim zagrożeniem jest także postawa tych dorosłych, którzy dążą do zysku kosztem zdrowia nieletnich. Chodzi tu zwłaszcza o osoby, które wbrew prawu sprzedają alkohol dzieciom i młodzieży a także o tych, którzy nielegalnie reklamują napoje alkoholowe, adresując swoje reklamy przede wszystkim do nastolatków.

Aby skutecznie przeciwstawiać się rosnącym zagrożeniom alkoholowym wśród dzieci i młodzieży, należy znaleźć odpowiedź na kilka podstawowych pytań. Pierwsze z nich brzmi: dlaczego alkohol okazuje się aż tak atrakcyjny, że wielu młodych ludzi sięga po napoje alkoholowe mimo, że zdają sobie sprawę z zagrożeń a znaczna część osobiście doświadcza tragicznych skutków choroby alkoholowej we własnej rodzinie? Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci można zaobserwować bardzo symptomatyczne zmiany

w patrzeniu na przyczyny picia alkoholu. Do niedawna uważało się, że spożywanie alkoholu przez młodzież ma związek przede wszystkim z ich złą wolą, demoralizacją albo niedostateczną wiedzą o działaniu alkoholu. Miało to charakter moralizujący i intelektualizujący. Wobec takiego spojrzenia zachowanie w abstynencji miało polegać przede wszystkim na uzmysławianiu dzieciom i młodzieży bolesnych konsekwencji picia, ponadto kładziono nacisk na ich dobrą wolę, sumienie, wiedzę i rozsądek.

Jak pokazało doświadczenie, złożoność problemu jest większa co ma związek z siłą przyciągania i atrakcyjnością alkoholu.

U podstaw alkoholizmu nieletnich występują pewne cechy osobowości, które stwarzają duże prawdopodobieństwo rozwoju nałogu alkoholowego. Nazwano je cechami ryzyka. Do najważniejszych spośród tych cech można zaliczyć:

- przede wszystkim te wszystkie cechy osobowości, które utrudniają adaptację

społeczną młodocianego;

- wadliwy społeczny model osób znaczących, przyswajany­ w miarę rozwoju;

- pozytywna reakcja psychiczna na alkohol w momencie inicjacji picia;

- wczesny wiek wprowadzenia alkoholu

Ludzie piją z chęci ucieczki od rzeczywistości, z przyczyn ceremonialnych, w związku z zabawą, dla dodania sobie odwagi oraz nałogowo.

Wyróżnia się trzy, najczęściej spotykane, grupy powodów picia alkoholu:

- ucieczkowe, które mają na celu zapomnienie o kłopotach rodzinnych, szkolnych

itp., zredukowanie napięcia, szybką poprawę nastroju i psychicznego odprężenia;

- społeczne - dla towarzystwa, z uprzejmości;

- w poszukiwaniu przyjemności - dla smaku alkoholu czy z przekonania

o zdrowotnych efektach jego działania itp.

Istotnym, popychającym do alkoholu motywem jest taki niepokój wewnętrzny, poczucie skłócenia, z którym wielu młodych ludzi nie umie sobie poradzić. Alkohol gwarantuje praktycznie natychmiastowe osiągnięcie wspaniałego samopoczucia przy minimalnym wysiłku. Młodzież sięga po alkohol głównie z dwóch przyczyn tj. ze względów społecznych (np. uroczystości czy uleganie namowom) oraz ze względów indywidualnych tj. w celu odczucia efektu jego działania. Zrozumienie zjawiska picia alkoholu przez młodocianych ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ to właśnie w tym okresie życia wielu ludzi zaczyna pić i pojawiać się mogą wczesne problemy alkoholowe. Coraz więcej młodzieży stacza się na margines życia społecznego. Nałóg alkoholowy utrudnia a czasem i uniemożliwia zdobycie przez młodzież wykształcenia i zawodu, wyklucza udział w działalności społeczno-politycznej. Zamiast więc rozwoju i awansu życiowego następuje degradacja społeczna.

Fizjologiczna reakcja na alkohol.

Wprawdzie pewien rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj... Czytaj dalej Słownik biologiczny eksperymentowania z piciem ma w okresie młodzieńczym charakter praktycznie uniwersalny i normatywny, ale picie alkoholu w tym okresie wiąże się też z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi wśród młodzieży, włącznie z nieumyślnymi okaleczeniami, zabójstwami, samobójstwami.

Pierwszą z nich, najwcześniejszą, ale najczęściej nie dostrzeganą, aż do okresu wyzdrowienia, jest zatrzymanie rozwoju emocjonalnego. U osób uzależnionych substancja chemiczne zastępuje samokontrolę i umiejętność radzenia sobie z dolegliwymi uczuciami, toteż osoby takie, stosując "lek" w postaci np. alkoholu nie muszą się rozwijać, czyli uczyć dojrzałych sposobów rozwiązywania problemów. A przy tym w miarę uzależnienia "lek" traci swą pierwotną moc i osoby te w coraz mniejszym stopniu potrafią radzić sobie z własnymi emocjami nawet z jego pomocą.

Inne negatywne konsekwencje długofalowe nadużywania alkoholu to pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, konflikty z otoczeniem, zaburzenia zdolności uczenia się, zapamiętywania, logicznego rozumowania, stopniowy zanik wyższych uczuć i wartości, poczucie izolacji, bezsens życia, degradacja moralna, materialna i społeczna, a nierzadko także konflikty z prawem. Wszystkie te konsekwencje są rezultatem stopniowej utraty kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, która polega przede wszystkim na tym, że po wypiciu pierwszej dawki alkoholu człowiek uzależniony traci kontrolę i pije więcej niż zamierzał.

Nałogowe picie prowadzi nieuchronnie do utraty zdolności kierowania własnym życiem, co znajduje wyraz właśnie w negatywnych skutkach alkoholowego trybu życia. Ponieważ alkohol ma własności uśmierzające, najmocniej działa, gdy łagodzi przykre stany.

Alkoholizm powoduje ogromne zmiany w całym organizmie, wyniszcza i doprowadza do nieuleczalnych uszkodzeń. Z biegiem czasu pojawiają się również przejściowe i trwałe zaburzenia psychiczne.

Poniższe zestawienie Zestawienie stałe połączenie dwóch lub więcej samodzielnych pod względem gramatycznym wyrazów, które razem tworzą jedną nazwę, np. wieczne pióro, konik polny, Boże Narodzenie.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
obrazuje rozwój zatrucia (upojenia zwykłego)

w zależności od stężenia alkoholu we krwi:

 • 0,3 < 0,5 promila - nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia
 • i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia;
 • 0,5 < 0,7 promila - zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu) nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości;
 • 0,7 < 2,0 promila - zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy
 • w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się
 • w miarę narastania intoksykacji alkoholowej; opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca;
 • 2,0 < 3,0 promila - zaburzenia mowy (bełkotliwa), wyraźne spowolnienie
 • i zaburzenia równowagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie i przewracanie się), wzmożona senność; znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań (w większości przypadków trudno jest mówić o jakimkolwiek prawidłowym samodzielnym działaniu i wykonywaniu skoordynowanych ruchów);
 • 3,0 < 4,0 promila - spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki;
 • > 4,0 promila - głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol. STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA.

Przedstawione wyżej reakcje organizmu na alkohol są reakcjami typowymi, czyli fizjologicznymi. Zależą one od indywidualnych predyspozycji organizmu, a poziom alkoholu we krwi zależy od fizycznego oraz psychicznego stanu zdrowia osoby pijącej, rodzaju alkoholu, szybkości picia itp. Należy jednak wiedzieć, że mogą wystąpić niespodziewane i nietypowe reakcje na spożycie nawet niewielkiej ilości alkoholu.

Picie napojów alkoholowych przez dorosłych jest specyficznym rodzajem gry, obarczonej pewnym stopniem ryzyka. Ale picie przez dzieci i młodzież jest prawdziwym nieszczęściem. Tymczasem coraz więcej nastolatków pije, nie tylko piwo i wino, ale również wódkę. Alkohol często bywa środkiem oszałamiającym, który toruje drogę silniejszym używkom jak narkotyki. Niestety dorośli zbyt mało się tym interesują, a poza tym sami nie dostarczają dobrego przykładu.

Łatwa dostępność alkoholu.

Kwestia dostępności alkoholu jest jednym z czynników mających duży wpływ na spożycie alkoholu przez nieletnich.

Alkohol jest jednym z produktów, na którym można najłatwiej i najszybciej zarobić duże pieniądze. Wiadomo, że używka ta może stać się źródłem kuszącego zarobku zarówno dla poszczególnych osób czy przedsiębiorstw, jak i dla budżetu państwa. Z tego względu, bardzo często alkohol traktowany jest jako zwykły towar, który powinien podlegać jedynie prawom rynkowym, z całkowitym pominięciem kryterium zdrowia i dobra społecznego.

Postępowanie wielu dorosłych polega na fałszywych przesłankach: od jednego piwa nic mu nie będzie, to nie jest moje dziecko, moje przecież nie pije alkoholu i jest bezpieczne, nic się nie stanie, ma przecież rozsądnych kolegów. Takie poglądy, niestety dość powszechne, stoją w rażącej sprzeczności z faktami, których niejednokrotnie jesteśmy świadkami, o których często słyszymy w mediach i w najbliższym otoczeniu. Nastolatki nie mają z reguły trudności w zakupie alkoholu. Wprawdzie spotykają się czasem z odmową w sklepie czy innym miejscu, np. pubie, ale radzą sobie z tym bardzo sprytnie. Najprostszym sposobem jest unikanie tych, w których spotkali się z odmową, gdyż zawsze znajdą się tacy sprzedawcy, barmani, którzy z pewnością nie odmówią.

Innym sposobem jest zakup alkoholu przez dorosłego, czasami za niewielką opłatą, lecz najczęściej bezinteresownie. "Często na pytanie sprzedawcy o dowód, nieletni odpowiadają, że został w samochodzie lub pokazują podrobioną legitymacje, prawo jazdy albo "machają" cudzym dowodem. Dla dorastającej młodzieży zakup alkoholu nie stanowi większego problemu, pomimo że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyraźnie zabrania sprzedaży i podawania alkoholu osobom do lat 18.

W związku z tym sprzedawca ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta.

Sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

Niestety sprzedawcą chodzi przede wszystkim o zwiększenie obrotów, dlatego niejednokrotnie wiąże się to z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy.

Reklama alkoholu.

Innym czynnikiem powodującym sięganie przez nieletnich po alkohol jest reklama Reklama forma sztuki użytkowej służącej zachwalaniu towarów i usług. Jest składnikiem współczesnej kultury masowej, rozwinęła się zwłaszcza w krajach o wysokim rozwoju gospodarczym, gdzie panuje ostra konkurencja... Czytaj dalej Słownik terminów literackich w środkach masowego przekazu, w gazetach i na bilbordach (rodzaj "ukrytej reklamy") przedstawiająca np. piwo jako napój dla młodzieży. Żyjemy w cywilizacji, w której środki społecznego przekazu są nie tylko czwartą władzą w państwie, są również swoistym ośrodkiem sprawowania nieformalnej, ale bardzo skutecznej władzy wychowawczej w odniesieniu do współczesnych chłopców i dziewcząt. Mas media, zwłaszcza programy telewizyjne oraz czasopisma przeznaczone dla dzieci i młodzieży, w znacznym stopniu kształtują postawę młodego pokolenia wobec substancji uzależniających. Niestety obecnie

w zdecydowanej większości przypadków media oddziałują negatywnie w tym względzie. Nierzadko promują nieodpowiedzialne czy zaburzone sposoby myślenia i postępowania w najważniejszych sferach ludzkiego życia. Zdarza się, że z całą premedytacją promują nieodpowiedzialne postawy wobec substancji uzależniających.

Zdaniem 37% Polaków reklama alkoholu powinna być zakazana. Według 12% reklama alkoholu powinna być zakazana, ale tylko w niektórych mediach. Dla 28% reklama jest dopuszczalna, o ile nie wykorzystuje skojarzeń z dziećmi i młodzieżą. Natomiast dla 23% alkohol to taki sam produkt jak inne, dlatego też nie widzą oni powodów, aby nie mógł być reklamowany.

Najbardziej rygorystyczni są Polacy w przypadku alkoholu wysokoprocentowego - 41% uważa, że reklama alkoholu wysokoprocentowego powinna być całkowicie zabroniona, a jedynie 21% jest zdania, że alkohol wysokoprocentowy powinien być reklamowany bez żadnych ograniczeń. Zaskakujące jest natomiast to, iż więcej Polaków jest przeciwnych reklamie piwa bezalkoholowego (33%), a przeciwko reklamie piwa (29%). Ma to związek m. in. z tym, że prowadzone z ogromnym rozmachem kampanie reklamowe tzw. piwa bezalkoholowego są niemal dla wszystkich kamuflażem rzeczywistych intencji reklamodawców. Piwo bezalkoholowe ma taką samą nazwę i identyczną etykietę jak masowo produkowane piwo alkoholowe, zaś sam napis "piwo bezalkoholowe" pisany jest małymi literami, zazwyczaj pionowo (jest więc prawie nieczytelny). Poza tym po odważnej reklamie piwa bezalkoholowego Bosmana (1998 r.), w której aktorzy Aktorzy W. Szekspir Hamlet; bohaterowie epizodyczni; wędrowna trupa, przybyli na zamek, aby zabawić dwór. Hamlet poleca im zagrać sztukę Zabójstwo Gonzagi, której treść odpowiada wypadkom, mającym miejsce... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum najpierw mówią "piwo", a potem puszczają do widza oczko i dodają: "bezalkoholowe" większość osób jest przekonanych, że browary reklamują piwo alkoholowe.

Warto zwrócić uwagę na różnice między odsetkiem osób będących przeciwko reklamie alkoholu wysokoprocentowego a odsetkiem osób będących przeciwko reklamie piwa, która wynosi 12%. Różnica ta jest spowodowana tym, iż picie alkoholu wysokoprocentowego powoduje w organizmie człowieka więcej szkód niż picie piwa. Dlatego myślę, że osoby będące przeciwko reklamie alkoholu wysokoprocentowego miało na uwadze przede wszystkim jego ujemny wpływ na organizm człowieka.

Prawie 75% Polaków jest przekonanych, że reklamy piwa mają wpływ na spożycie napojów alkoholowych przez młodych ludzi. Opinia ta jest rozpowszechniona w podobnym stopniu wśród wszystkich kategorii społeczno-demograficznych. 67% badanych uważa, że reklamy piwa mają charakter uniwersalny i skierowane są do wszystkich. 29% sądzi, że głównym adresatem reklam piwa są młodzi ludzie. Odsetek osób, które uważają, że reklamy piwa są skierowane do ludzi dorosłych jest znacznie mniejszy i wynosi 9%. Sposób oddziaływania, jakim posługuje się reklama, odwołuje się niekiedy bezpośrednio do "zagłuszaczy" czy "znieczulaczy" (leki, papierosy, alkohol, słodycze), jednak to tylko nieznaczna i najłatwiej dostrzegalna część jej wpływu. Dużo groźniejsze jest to, co umyka naszej uwadze-ruchome kolorowe obrazki z kuszącą muzyką i wielkie tablice o krzyczących barwach po kilkadziesiąt razy dziennie wkładane nam do głowy, że istnieje rozwiązanie wszystkich naszych problemów.

Reklama ułatwia powstawanie nałogowych struktur niezauważalnie - ucząc, że na zdobycie wszystkiego, czego nam w życiu brak, istnieją błyskawiczne, łatwe sposoby. Teledyski i billboardy obiecują "haj" lub ulgę, starannie ukrywając koszty i szkody, jakie trzeba będzie ponieść. Bo przecież całe to starannie wyreżyserowane i bardzo drogo opłacone oddziaływanie ma na celu tylko to, żebyśmy kupowali, konsumowali, a później znowu kupowali. I rzeczywiście to robimy, nauczeni wierzyć w ten niebezpieczny fałsz, że najlepsza i w pełni osiągalna jest droga na skróty. Właśnie to reklamuje reklama - wystarczy zastosować się do jej wskazań i obiecane szczęście sfrunie prosto w nasze życie. Czy nie jest to ta sama obietnica bez pokrycia, jaką dają narkotyki Narkotyki środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego. Rozróżnia się substancje typu morfiny, kokainy, meskaliny / LSD i cannabis. Stosowane we właściwych dawkach nie upośledzają w istotnym... Czytaj dalej Słownik biologiczny i alkohol? Można powiedzieć, że z takich oddziaływań na masową wyobraźnię tworzy się dobre podłoże do epidemicznego rozszerzania się nałogów. A straty? O nich się nie mówi.

Chociaż już prawie o tym zapomnieliśmy, niewiele ponad dziesięciolecie dzieli nas od czasów, kiedy niepodzielnie panował model "czysta i klubowe", niezbyt przecież atrakcyjny. Dzisiaj musielibyśmy ogłuchnąć i oślepnąć, żeby różnym zaproszeniom na drogę do nałogu nie dać się chociaż trochę uwieść.

Trzeba z równą stanowczością demaskować wszelkie antywychowawcze treści, poprzez które środki społecznego przekazu wyrządzają krzywdę młodemu pokoleniu. Państwo, które rzeczywiście dba o los swoich młodych obywateli, nie może w żadnym stopniu tolerować tych stacji telewizyjnych, czasopism, osób czy środowisk, które uczą dzieci i młodzież "pijanych" sposobów myślenia oraz zaburzonej filozofii życia. W przeciwnym wypadku ludzie sprawujący władzę ustawodawczą i wykonawczą stają się współodpowiedzialni za dramaty nastoletnich alkoholików czy narkomanów, których legalnie działające mas media nauczyły toksycznej filozofii życia.

Powyżej przedstawiono jak daleko i do jakich rozmiarów sięga problem alkoholizowania. Jest to bowiem jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej tragicznych w skutkach problemów społecznych w czasach w których żyjemy. Jeżeli jednak nie uzmysłowi się społeczeństwu rozmiarów tego problemu, nie skoryguje się pewnych mitów związanych z tym zjawiskiem, problem ten będzie narastał i zataczał coraz szersze kręgi

Szansę na zmniejszenie tego zjawiska ma prowadzenie specjalnych programów narodowych zmieniających świadomość ludzką w tym zakresie. Programy te powinny nam towarzyszyć w ciągu całego naszego życia i być szeroko popularyzowane przez media i prasę. Również podwyższenie granicy wieku z 18 do 21 umożliwiającej zakup alkoholu. Jednocześnie my sami powinniśmy otworzyć się na ten problem, gdyż bagatelizowanie go lub wręcz celowe nie zauważanie może sprawić, że sami poznamy na własnej skórze skutki tej choroby.

Dawanie przyzwolenia na pewnego rodzaju zachowania pod wpływem alkoholu niech nie będzie naszą domeną. Spróbujmy raczej zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska i w porę nim zapobiec niż wydawać olbrzymie pieniądze z budżetu państwa na pomoc społeczną w tym zakresie i naprawę skutków alkoholizmu.

Alkohol a przestępczość wśród nieletnich.

Alkohol odgrywa istotną rolę w przestępczości, co przejawia się

w popełnianiu przestępstw przez osoby będące pod wpływem alkoholu, współwystępowaniu nadużywania alkoholu z procesami wykolejenia przestępczego, popełnianiu przestępstw w wyniku psychodegradacji alkoholowej.

Do wielu przestępstw nie doszłoby, gdyby sprawcy nie byli pod wpływem alkoholu. Najczęściej przestępczość tego rodzaju wyjaśnia się toksycznym działaniem alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Alkohol obniża poziom krytycyzmu, zmniejsza możliwość obiektywnej oceny własnego zachowania oraz wyzwala niczym nieuzasadnioną, bezmyślną i ślepą agresję, która często idzie w parze z przemocą m.in. na gruncie grupy rówieśniczej lub rodziny. Nadużywanie alkoholu powoduje szereg zmian osobowościowych, determinujących określone zachowania. Generalnie alkohol stymuluje do zachowań naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne.

Degradacja społeczna związana z długotrwałym nadużywaniem alkoholu, prowadzi do wielokrotnej przestępczości. W tych przypadkach bezpośrednią przyczyną dokonania przestępstwa jest często chęć zdobycia środków na alkohol. Alkohol budzi w człowieku ciemną stronę, która podobno potencjalnie drzemie w każdym z nas. Nie każdy młody człowiek staje się po alkoholu agresywny. Jednak nikt do końca nie wie, do czego jest zdolny, nie będąc świadom tego co robi i co się z nimi dzieje pod wpływem alkoholu!

Alkohol potrafi wydobyć z człowieka tego rodzaju reakcje, których on sam nigdy by się po sobie nie spodziewał. Często decyduje również o sposobie realizacji czynów zabronionych, staje się także motywem, dla którego przestępstwo zostaje popełnione. Trzeba to brać pod uwagę, trzeba temu zapobiegać.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na szerzenie się przestępczości wśród nieletnich, pod wpływem alkoholu są:

- zbyt duża liczba placówek handlujących alkoholem i nie przestrzegających

zasad jego sprzedaży,

- zaniżona świadomość społeczna dotycząca szkodliwości alkoholu i brak

podstawowej wiedzy o uzależnieniach,

- wieloletnie zaniedbania w zakresie profilaktyki alkoholowej,

- nieprzestrzeganie zakazów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

- zanik autorytetów moralnych oraz rozluźnienie dyscypliny społecznej,

zwłaszcza wśród młodzieży,

- przejmowanie negatywnych wzorców zachowań z przekazów

multimedialnych,

- wpływ reklamy, promocji i innych działań utrwalających i wzmacniających

w młodych ludziach przekonania o powszechności picia napojów

alkoholowych np. piwa.

Zagrożenia dla otoczenia ze strony nietrzeźwych osób przybiera różne formy: od łagodniejszych w postaci zaczepek do najbardziej drastycznych

w postaci agresji fizycznej.

Związek alkoholu z przestępczością wśród nieletnich występuje w różnym nasileniu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów przestępstw.

Szczególnie jaskrawo uwidacznia się on przy:

 • przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwa, uszczerbek na zdrowiu, bójka lub pobicie),
 • przestępstwach seksualnych (zgwałcenia),
 • przestępstwach przeciwko mieniu (kradzież cudzej rzeczy, kradzież
 • z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze).

Fakty i dane statystyczne stają się coraz bardziej bezlitosne a świadomość zła, jakie może w życiu młodych ludzi wyrządzić alkohol, coraz mniejsza.

Ujemne społecznie skutki picia alkoholu i jego nadużywania przez nieletnich, nie ograniczają się tylko do związków z przestępstwami. Mają one również wpływ na powstawanie takich negatywnych objawów, jak np. prostytucja, demoralizacja, rozkład więzi rodzinnych i społecznych, które to objawy wywołują wiele poważnych szkód społeczno-ekonomicznych.

Młodzi ludzie, tak jak w każdej epoce historycznej, potrzebują dziś jasnej perspektywy rozwoju, głównie społecznego. Za ten proces nie są odpowiedzialne tylko rodzina Rodzina jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji organizmów, wyższa od rodzaju, a niższa od rzędu, np. rodzina: liliowate, rodzina: trawy, rodzina: jaskrowate, rodzina: człowiekowate.
...
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i szkoła, ale całe społeczeństwo. W czasie zmian ustrojowych w Polsce szczególnie wyraźnie zaznaczyły się problemy z wychowaniem traktowanym jako zjawisko społeczne.

Pokoleniowa energia młodych ludzi nie może zostać zorganizowana ani indywidualnie ani społecznie i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wywołuje się ona na płaszczyznach społecznych, takich jak zachowania agresywne, alkoholizm, narkotyki, przestępczość.

Inwazja biznesu alkoholowego w Polsce w ostatnich latach spowodowała, że społeczne "przyzwolenie" na picie przez młodych ludzi jest coraz większe. Znaczna część rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich dzieci piją i się upijają, wielu uspokaja się myślami: lepiej niech pije niż zażywa narkotyki. To pozorne i niebezpieczne złudzenie. Rozmiary szkód spowodowanych przez upijanie się polskich nastolatków jest w chwili obecnej trzykroć większe niż szkód związanych z narkotykami.

Zapomina się również, że nawet niewielkie ilości alkoholu, szczególnie piwa, w przypadku nastolatków często torują drogę do narkotyków. U młodych ludzi osłabione jest poczucie zagrożenia i ryzyka związanego z narkotykami, alkoholem. Osłabiona jest świadomość tego co zrobili i co się z nimi dzieje pod wpływem alkoholu. Media bardzo często podają informacje o tragediach, które wydarzyły się na ulicy, w pubie, dyskotece czy szkole. Zjawiska przemocy, agresji na polskich podwórkach, ulicach są coraz liczniejsze nie tylko w wykonaniu chłopców, ale również dziewcząt.

Ścisły związek alkoholu z przestępczością sprawia, że zapobieganie nadużywania alkoholu można traktować jako jedną z metod zapobiegania przestępczości.

ALKOHOLIZM A CHEMIA

Etanol, z punktu widzenia medycznego, jest klasyfikowany jako środek osłabiający działanie centralnego układu nerwowego. Jego efekty (w przypadku odurzenia alkoholem) przypominają odpowiedź organizmu człowieka na środki znieczulające. Obserwuje się początkowo podekscytowanie i wzrost nastroju towarzyskiego, ale następuje to raczej wskutek zmniejszenia zahamowań psychicznych niż stymulacji. Przy stężeniu alkoholu we krwi 0,1 - 0,3 ‰ koordynacja motoryczna jest zaburzona, towarzyszy jej utrata równowagi, bełkotliwa mowa i zanik pamięci (amnezja). Gdy stężenie alkoholu we krwi rośnie do 0,3 - 0,4 ‰ pojawiają się nudności i utrata przytomności. Powyżej 0,6 ‰ odruchowe oddychanie Oddychanie respiracja - proces wymiany gazowej pomiędzy żywym organizmem a środowiskiem. Większość zwierząt posiada specjalnie wykształcone powierzchnie wymiany gazowej, które są silnie rozbudowane, wilgotne i... Czytaj dalej Słownik biologiczny i rytm sercowo - naczyniowy zostają zakłócone, prowadząc ostatecznie do śmierci.

Przechodzenie etanolu przez organizm rozpoczyna się od jego absorpcji w żołądku i w jelicie cienkim, po której następuje szybkie rozprowadzenie do wszystkich płynów fizjologicznych organizmu i jego narządów. W gruczole przysadki mózgowej etanol hamuje produkcję hormonu, który reguluje przepływ moczu, powodując wzrost wytwarzania moczu i odwodnienie organizmu. W żołądku etanol stymuluje wytwarzanie kwasu. We wszystkich częściach ciała etanol powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, objawiające się zaczerwienieniem skóry i odczuwaniem gorąca, gdy krew przechodzi do naczyń włoskowatych pod skórą. Mnie oznacza to ogrzewania organizmu, ale zwiększenie utraty ciepła z jego powierzchni.

Metabolizm etanolu zachodzi przede wszystkim w wątrobie i związany jest z utlenianiem zachodzącym w dwóch etapach: najpierw - do acetaldehydu (CH3CHO), a następnie do kwasu octowego (CH3COOH). Toksyczność etanolu i acetaldehydu, w przypadkach nałogowych alkoholików prowadzi do dewastacji fizycznej organizmu i pogorszenia się przemian metabolicznych. Ponieważ wątroba stanowi główne miejsce metabolizmu alkoholu, zwykle ulega ona najpoważniejszym uszkodzeniom.

Szybkie i jednolite rozprowadzenie etanolu w płynach fizjologicznych organizm, łatwość, z jaką przechodzi on przez błony płucne, i jego łatwość utlenienia stanowią podstawę prostych testów oznaczania stężenia alkoholu we krwi. Alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu powodując zmianę koloru, następującą, gdy pomarańczowy utleniacz - dichromian potasu - K2Cr2O7 ulega redukcji do niebieskozielonego związku chromu (III).