Dodaj do listy

Królestwo zwierząt

Początki rozwoju ewolucyjnego oraz powstanie zwierząt na kuli ziemskiej określono na 2 miliardy lat wcześniej w przybliżeniu. Liczba poznanych a także opisanych dotychczas gatunków szacowana jest na około 1,5 mln. To one stanowią królestwo zwierząt.

Zwierzęta są organizmami jedno- albo wielo-komórkowymi; ich komórki nie są otoczone ściana komórkową. Cecha podstawowa organizmów żywych, wspólną nie tylko dla zwierząt oraz roślin, to tzw. przemiana materii. Jej istotą jest pobieranie przez organizm potrzebnych substancji z zewnątrz, przetwarzanie ich i następnie przyswajanie. Są one następnie budulcowymi składnikami ciała zwierzęcia lub - magazynowane - są zapasowymi materiałami. W organizmie zachodzi równocześnie rozkład złożonych substancji; w rezultacie powstaje energia konieczna do życia, substancje zbędne z kolei zostają na zewnątrz wydalone.

Procesy przyswajania oraz rozkładu to podstawa takich życiowych czynności organizmu jak: trawienie, oddychanie, ruchy ciała, wydalanie, rozmnażanie, wrażliwość na bodźce, które zachodzą w każdym zwierzęcym organizmie, niezależnie od budowy czy środowiska życia.

U zwierząt najniższych życiowe czynności pełnione są przez pojedyncze komórki albo tkanki.

U pozostałych te czynności pełnia właściwe narządy oraz układy.

W zoologicznej systematyce królestwo zwierząt dzieli się na kilkanaście typów, które zgrupowane są 2 podkrólestwa: pierwotniaki Pierwotniaki jednokomórkowe organizmy eukariotyczne zaliczane tradycyjnie do królestwa zwierząt, a współcześnie do królestwa Protista. Najczęściej dzielimy je na 4 typy: wiciowce, zarodziowce, sporowce, orzęski.... Czytaj dalej Słownik biologiczny - obejmujące rzęski, wiciowe a także wielokomórkowce - obejmujące m.in. płazińce, wrotki, gąbki, pierścienice, czułkowce, stawonogi, jamochłony, szkarłupnie, obleńce, strunowce, mięczaki. Pośród strunowców wyróżnia się gromady: płazy, ryby, ptaki, gady, ssaki.

Pierwotniaki to jednokomórkowe zwierzęta. Jedna komórka więc spełnia każdą z życiowych czynności. Organizmy te zasadniczo różnią się od pozostałych zwierząt, które posiadają ciało składające się z ogromnej liczby komórek - czyli od wielokomórkowych zwierząt. Organizm pierwotniaków to grudką protoplazmy, zawierająca cytoplazmę oraz jedno albo więcej jąder. Pierwotniaki posiadają płynne środowisko życia jakim jest woda, płyny organizmów albo wilgotna gleba. Nie są one jednolitą grupą; wśród nich są formy różniące się znacznie budową a także czynnościami życiowymi.

Wszystkie zwierzęta oprócz pierwotniaków posiadają wielokomórkową budowę. Ich ciało tworzy zespół komórek mających różną budowę oraz wykonujących zróżnicowane czynności. Zespoły tychże komórek wypełniają takie same czynności, nazywa się je tkankami, podczas gdy ciało tworzone przez tkanki nazywane jest tkankowcem. Najbardziej uorganizowanymi w zwierzęcym świecie są strunowce, które żyją na całej ziemi w lądowych i wodnych środowiskach. Zróżnicowane warunki środowiska nieustannie kształtowały sposób życia oraz budowę tych organizmów. Charakterystyczne specyficznymi cechami wspólnymi, z których najważniejsza to występowanie wewnętrznego szkieletu w formie grzbietowej struny. Do strunowców zalicza się 3 podtypy: bezczaszkowce, kręgowce oraz osłonice. Na omówienie szczególne zasługują kręgowce i bezczaszkowce. Po pierwsze przez wzgląd na ich budowę, która jest pierwowzorem budowy wszystkich kręgowców, po drugie - do nich należą niemal wszystkie gatunki domowych zwierząt oraz człowiek.

Bezczaszkowce wiodą tryb życia mało ruchliwy. Ich pokarmem jest pożywienie przynoszone wraz z prądem wody. Ich narządy zmysłu są zdecydowanie mało rozwinięte. Nerwowa cewka nieznacznie rozszerzona, jej przednia cześć nie podlega zróżnicowaniu na mózg oraz rdzeń, co powiązane jest z nieobecnością czaszki - dlatego też są nazywane bezczaszkowcami.

Dla kręgowców jest charakterystyczny stopień wysoki rozwoju narządu zmysłów, aparatu gębowego i ruchu. Szkieletu składa się z czaszki i kręgosłupa. Do kręgowców zalicza się następujące gromady: płazy, ryby, ssaki Ssaki stałocieplne kręgowce lądowe, niektóre wtórnie wodne (delfin, płetwal). Wszystkie ssaki oddychają płucami (płuca pęcherzykowate), mają czterodziałowe serce (2 przedsionki, 2 komory) i dwa obiegi krwi... Czytaj dalej Słownik biologiczny i gady. Wyróżniająca cecha kręgowców to obecność kręgosłupa. Początkowo pierwsze kręgowce występowały w wodnym środowisku. Ryby poza tym do tego czasu stanowią największą grupę kręgowców mając na uwadze liczbę gatunków. Są to zróżnicowane gatunki, lecz mają liczne wspólne cechy np. oddychanie przy pomocy skrzeli. U licznych gatunków obecny jest pławny pęcherz jako hydrostatyczny organ, który ułatwia w wodzie utrzymanie równowagi oraz zmianę położenia. Narządy jakim są skrzela umieszczone są w przegrodach oddzielnych lub w jamie wspólnej przykrytej skrzelowymi pokrywami.

Metamorfoza płazów powiązana z ich dwoma środowiskami jest ich charakterystyczna cechą: okres larwalnego i zarodkowego rozwoju ma miejsce w wodzie. Osobniki dorosłe wodą lądowe życie, schodzą tylko do wody na okres rozrodu. Larwy przystosowane są do wodnego środowiska, oddychają przy pomocy skrzeli. Dorosłe osobniki posiadają cechy, które są właściwe lądowym kręgowcom ze względu na to iż oddychają płucami. Można wykazać podobieństwo płazów do ryb, lecz płazy posiadają budowę bardziej skomplikowaną.

W kompletnym rozwoju organizmu kolejnej grupy - gadów widoczny jest stopień wyższy ewolucji w porównaniu z płazami. Cechy lądowych kręgowców u gadów wyraźnie występują. Ciało gadów jest pokryte tarczkami lub łuskami. Rozwój 5-palczastych kończyn oraz ich silne związanie z osiowym szkieletem przy pośrednictwie miednicowego i barkowego pasa, zbudowanych masywniej w porównaniu z płazami, dają gadom możliwość łatwiejszego poruszania się na lądzie. W grupie gadów obecna jest klatka piersiowa, umięśniona bardziej pomiędzy żebrami. Złożona bardziej jest budowa następujących układów: nerwowego, pokarmowego, rozrodczego i wydalniczego.

Do wyższych kręgowców zalicza się ptaki. Ich swoistą cechą jest możliwość lotu. Wśród ptaków wyróżnia się 3 podgromady: ptaki Ptaki gromada stałocieplnych kręgowców. Ptaki posiadają zdolność do aktywnego lotu, co pociągnęło za sobą szereg przystosowań w ich budowie i fizjologii. Mają opływowy kształt ciała, kończyny... Czytaj dalej Słownik biologiczny pływające, ptaki latające i ptaki biegające. Wśród przystosowawczych właściwości powiązanych z lotem można wyróżnić: pokrycie piórami ciała, kształt opływowy ciała, przekształcenie kończyn przednich w skrzydła, obecność powietrznych worków, wypełnienie powietrzem wielu kości. Brak zębów oraz lekka czaszka Czaszka część szkieletu osiowego - szkielet głowy kręgowców składający się z dwóch części o różnym pochodzeniu i różnej funkcji: grzbietowo położonej mózgoczaszki, obejmującej i chroniącej... Czytaj dalej Słownik biologiczny powoduje pomniejszenie ciężaru głowy. Pokrewieństwie ptaków z grupą gadów potwierdzają takie cechy jak: pióra rogowe, łuski na nogach, rogowe pochwy dzioba, podobieństwo zarodków u każdej z tych grup. Ptaków od gadów różni budowa serca, sposób budowy płuc wraz z przemianą materii na wyższym poziomie oraz utrzymanie temperatury stałej ciała.

Najbardziej rozwinięta gromada Gromada W. S. Reymont Chłopi, bohater zbiorowy
Lipczanie stanowią jednolity organizm społeczny, mimo że są zbiorowością indywidualności i że są bardzo zróżnicowani ekonomicznie. Są wśród nich...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
to ssaki. Stopień wysoki rozwoju tej grupy organizmów jest powiązany z zaawansowanym rozwojem każdego z układów oraz narządów, w tym zwłaszcza mózgu. Rozwój mózgu połączony z procesem rozwoju zmysłu słuchu, węchu i wzroku skutkował wyższym psychicznym rozwojem całej gromady. Wśród cech charakterystycznych ssaków wymienić można uzębienie oraz ciepłotę ciała na stałym poziomie. Żyworodność u nich to cecha wykazująca wyraźny postęp przez karmienie dzieci Dzieci Z. Nałkowska Medaliony - Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, bohaterowie autentyczni; dzieci przybywające do Oświęcimia nie miały wielkich szans przetrwania. Mniejsze i słabsze natychmiast kierowano... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum mlekiem. W tej grupie ma miejsce redukcja ogona, szyja wyodrębnia się - to stanowi przystosowanie do trybu życia naziemnego oraz do poruszania się szybkiego i biegu. Włosy to charakterystyczny rogowy twór, który cechuje ssaki. Skóra ssaków posiada wiele skórnych gruczołów: potowe, wonne, mleczne i łojowe. Szkielet Szkielet zespół mocnych, twardych elementów, które nadają kształt ciału, jest rusztowaniem i miejscem przyczepu mięśni, ochrania niektóre części ciała. U bezkręgowców występuje szkielet zewnętrzny... Czytaj dalej Słownik biologiczny zbudowany jest z kręgosłupa, klatki piersiowej, czaszki, kości kończyn oraz z miednicowego i barkowego pasa. Ssaki rozwijały się począwszy od prymitywnych gadów, w przeciwieństwie do grupy ptaków pochodzących od gadów. W czasie wielkich klimatycznych przemian z początkiem nowożytnej ery ssaki całkowicie wyparły gady, będące dominującą grupą w poprzednim okresie. Rozwój nerwowego układu umożliwił ssakom opanowanie różnorodnych środowisk.