Dodaj do listy

Klonowanie organizmów

Szybki rozwój genetyki spowodował rozkwit inżynierii genetycznej, dzięki której możliwe jest ingerowanie w genom żywych organizmów i wywoływanie w nich określonych zmian. Największym osiągnięciem inżynierii genetycznej było sklonowanie pierwszego ssaka, którym była owca Dolly. Wydarzenie to miało miejsce w 1996 roku w Wielkiej Brytan, w Roslin Institute. Klonowania owcy dokonał zespół genetyków pod kierownictwem Iana Wilmuta. Wraz z tym wielki wydarzeniem pojawiły się pytania o klonowanie innych zwierząt i człowieka.

Według zwolenników zaawansowanej inżynierii genetycznej klonowanie Klonowanie otrzymywanie osobników o takiej samej informacji genetycznej jak osobniki macierzyste. W ostatnich latach klonuje się również wyższe kręgowce. Pobiera się od samicy komórkę jajową, usuwa się... Czytaj dalej Słownik biologiczny człowieka może przynieść wiele korzyści. Możliwe będzie ratowanie życia ludzkiego dzięki zmianom genów , które są przyczyną wielu nieuleczalnych chorób oraz dzięki " produkcji" organów używanych w transplantologii. Lecz klonowanie spotkało się z krytyką wielu ludzi. Sceptycy takich praktyk genetycznych twierdzą , że klonowane zwierzęta mogą przyczynić się do zmniejszania różnorodności genetycznej wśród organizmów żywych. Ich obawy dotyczące manipulowania gnomem ludzkim są natury nie tylko biologicznej lecz również etycznej.

Wielkie wydarzenie, jakim niewątpliwie było sklonowanie pierwszego zwierzęcia dostarczyło ludzkości wiary w możliwość wyleczenia chorób, które dotychczas są nieuleczalne jak również wiele kontrowersji i sporów dotyczących ingerowania w genom ludzki.

Technika klonowania.

Klonowanie zwierząt , mimo dużych korzyści jakie przynosi nie jest jeszcze powszechnie stosowane. Jedną z podstawowych przyczyn są wysokie koszty tego klonowania jak również skomplikowany przebieg tego procesu. Aby otrzymać prawidłowy i zdrowy klon zwierzęcia potrzebne jest wykonanie wielu prób jego klonowania. Często jest tak ,że pierwsze etapy klonowania przebiegają pomyślnie lecz dalsze nastręczają wiele trudności, uniemożliwiając otrzymanie zdrowego, długo żyjącego zwierzęcia.

Sklonowanie Dolly polegało na przeniesieniu materiału genetycznego z komórki somatycznej jednego organizmu do komórki jajowej innego zwierzęcia. Komórki somatyczne pobrane były z wymion owcy a następnie hodowane w laboratorium. Hodowla Hodowla dział gospodarki rolnej, zajmujący się otrzymywaniem bardziej przydatnych gospodarczo, nowych odmian roślin uprawnych i zwierząt, na zasadzie specjalistycznych zabiegów takich jak np. selekcja materiału... Czytaj dalej Słownik geograficzny in vitro komórek zapewnia przejście ich w sytna uśpienia, czyli spoczynku, w którym nie wykazują one zdolności do podziałów. Z komórki jajowej innej owcy pobrano komórkę jajową, z której metodą mikromanipulacji usunięto jądro komórkowe. Materiał genetyczny z komórki somatycznej połączony został z bezjądrową komórka jajową dzięki użyciu impulsów słabych impulsów elektrycznych. Tak pobudzona komórka ulega podziałom. W wyniku podziałów powstaje kilkukomórkowy zarodek Zarodek embrion - młody organizm niezdolny do samodzielnego życia. Zarodek powstaje po podziałach mitotycznych zygoty. U zwierząt rozwija się wewnątrz osłon jajowych lub w organizmie matki. embrion. U roślin... Czytaj dalej Słownik biologiczny , który zostaje wszczepiony do macicy matki zastępczej. Po okresie ciąży zostaje wydana na świat owca posiadająca geny identyczne z genami owcy, która była dawca Dawca osobnik, którego organ (np. nerka, serce) został przeszczepiony do innego osobnika (biorcy). Aby przeszczep nie został odrzucony, antygeny zgodności tkankowej dawcy i biorcy powinny być identyczne (jest... Czytaj dalej Słownik biologiczny komórek somatycznych.

Po opracowaniu techniki klonowania przystąpiono do "produkcji" klonów innych zwierząt. Niedługo po sklonowaniu owcy ,otrzymano także klon myszy. Jednak okazuje się, że technika klonowania nie jest uniwersalna, ponieważ jak dotychczas nie udało się otrzymać klonu szczura.

W czasie klonowania ważne jest aby komórki uczestniczące w klonowaniu ( somatyczna i jajowa ) były w tej samym etapie cyklu komórkowego. Komórki te powinny być w fazie G0, czyli fazie spoczynku , w czasie której wydzielają mało czynników wzrostowych.

Zalety i wady klonowania.

Nie można jednoznacznie określić czy klonowanie jest zjawiskiem dobrym czy złym. Istnieje wiele korzyści płynących z takiego typu technik inżynierii genetycznej , jak również niosą one ze sobą pewne zagrożenia.

Według naukowców, będących zwolennikami wprowadzenia masowego namnażania zwierząt metoda klonowania takie praktyki dają duże szanse dla osób czekających na przeszczepy. Klonowane zwierzęta mogą być " maszynami" do produkcji organów wykorzystywanych do transplantacji. Wytwarzanie narządów i tkanek z komórek ludzkich byłoby najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zredukowałoby to odrzucanie przeszczepów do minimum. Sceptycy takich praktyk obawiają się, że komórki potrzebne do wytwarzania organów pobierane będą z "wyprodukowanych" do tego celu płodów. Zwolennicy klonowania twierdzą jednak , że organy używane w transplantologii wytwarzane byłyby w specjalnych laboratoriach.

Jak widać każde wykorzystanie klonowania spotyka się z głosami aprobaty i krytyki.

Tak samo jest w przypadku programu mającego na celu zwiększenie populacji gatunków zwierząt , które zagrożone są wyginięciem. Próby klonowania wykonywane były na zagrożonym gatunku woła, czyli gaurze. Takie same próby mogłyby zostać przeprowadzone na niedźwiedziach panda, bizonach itp. Jednak według przeciwników klonowanie tych zwierząt dałoby efekty krótkotrwałe, ponieważ klony nie żyją tak długo jak naturalne osobniki oraz wprowadzane klony nie byłyby zmienne genetycznie.

Ciągłe badania w dziedzinie genetyki wykazały ogromne znaczenie komórek macierzystych w leczeniu wielu chorób. Komórki macierzyste są komórkami nie wyspecjalizowanymi, dlatego można je wykorzystywać do produkcji narządów lub do wytwarzania pewnych substancji, które są bardzo przydatne w leczeniu. Cennym źródłem komórek macierzystych są zarodki. Jednak klonowanie zarodków jest sprawą bardzo kontrowersyjną i jest już zakazane w wielu krajach. Wydaje się , ze od sklonowania zarodka ludzkiego do sklonowania całego człowieka jest już niedaleka droga.

Klonowanie ludzi spotyka się z krytyką większości ludzi. Masowe namnażanie osobników ludzkich mogłoby doprowadzić do dyskryminacji ludzi rodzących się metodą naturalną. Klon ludzki mógłby mieć cechy zmienione zgodnie z życzeniem osoby jego tworzącej. Mogłoby to doprowadzić do powstania populacji ludzi doskonałych, którzy wyparliby na przestrzeni czasu "normalnych" ludzi. Takie wizje, jak z filmu science-fiction przedstawiają przeciwnicy klonowania.

Poza obawą przed zaludnieniem ziemi przez sztucznie stworzonych ludzi o niesamowitych właściwościach , sceptycy wyrażają tutaj obawy natury moralnej. Uważają oni, że klonując człowieka, narusz się jego prawa. Powstawanie nowych organizmów jest procesem naturalnym i nie powinien w to ingerować człowiek. Stworzenie klonu człowieka nie gwarantuje ,że powstały klon będzie identyczny pod każdym względem z osobnikiem naturalnym. Klon posiada identyczne geny, które warunkują tylko fenotyp Fenotyp całokształt cech osobnika powstający w wyniku oddziaływania genotypu i czynników środowiska. Termin fenotyp może być też stosowany w odniesieniu do pojedynczej cechy danego organizmu, np. barwy... Czytaj dalej Słownik biologiczny tego organizmu. Nie ma jednak pewności, czy sztucznie stworzony człowiek będzie się zachowywał i posiadał te same cechy osobowości jak jego naturalny odpowiednik. Z ostrą krytyka klonowania spotyka się wśród środowisk katolickich, których przedstawiciele twierdzą, że powstawanie nowych organizmów związane jest z ingerencją Boga w te procesy. Również ludzie- niekatolicy wyrażają swoją dezaprobatę w stosunku do klonowania osobników ludzkich. Według nich niektórzy ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum będą wytwarzać swoje klony w celu "przedłużenia" swojego życia lub klonować swoich zmarłych współmałżonków. To wszystko doprowadziłoby do powiększania się populacji ludzkiej w sposób sztuczny. Osobniki sklonowane przyczyniłyby się do obniżenia różnorodności genetycznej populacji. Nie ma także pewności , że sklonowane osobniki byłyby tak żywotne jak "naturalni" ludzie. Do takich wniosków dochodzą naukowcy, którzy zaobserwowali , że klony zwierząt charakteryzują się niższą żywotnością i mniejszą odpornością na różnego rodzaje infekcje.

Sceptycy obawiają się również wykorzystania klonowania do wytworzenia groźnych osobników pokroju Hitlera czy jakiegoś innego groźnego mordercy. Rozpowszechnienie klonowania może doprowadzić do jego wykorzystania w celu uzyskania z tego różnych korzyści ekonomicznych. Firmy biotechnologiczne mogłyby zarabiać ogromne pieniądze na "produkcji "noworodków dla rodziców, którzy mieliby wymarzony wzór na idealne dziecko.

Na szczęście te wszystkie wizje są dalekie od rzeczywistości, choć nie ma gwarancji że niekontrolowane manipulowanie genomem ludzkim może doprowadzić kiedyś do zrealizowania tych projektów. Dlatego ważne jest rozsądne korzystanie ze zdobyczy współczesnej nauki.