Dodaj do listy

Kod genetyczny

Kod jest to zespół reguł, które informują o wzajemnej relacji symbolu i tego, co ten symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana tylko... Czytaj dalej Słownik terminów literackich przedstawia. Kod genetyczny określa zależność pomiędzy budową białka a zapisem genetycznym w DNA, na którego bazie powstaje białko. DNA potrafi zakodować tylko informację o pierwszorzędowej strukturze białka, jednak z niej samej logicznie i deterministycznie wypływa budowa drugorzędowa, a dalej trzecio- i czwartorzędowa (ostateczny wygląd cząsteczki białka, zwany jego strukturą natywną). Kwasy nukleinowe dzięki swoim właściwościom chemicznym potrafią się sprawnie i dokładnie replikować, przez co idealnie nadają się jako magazyn informacji.

Kiedy charakteryzujemy sam kod genetyczny, zazwyczaj koncentrujemy się na jego kilku najważniejszych właściwościach.

Kod genetyczny jest kodem trójkowym. Pojedynczą literą kodu nie jest jeden nukleotyd, ale trójka następujących po sobie nukleotydów. Spotykane w składzie organizmów żywych białka zawierają dwadzieścia podstawowych aminokwasów. W cząsteczkach kwasów nukleinowych mamy tylko cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie Apokalipsy,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich rodzaje nukleotydów dobierające się w komplementarne pary A-T i C-G. Kod dwójkowy posiadałby 16 znaków, więc zbyt mało. Zapis trójkowy, złożony z 64 znaków okazał się najmniej skomplikowanym i zarazem najbardziej ekonomicznym.

Możemy wyobrazić sobie ciąg liter, w którym wyodrębniamy trójki, lecz czytając je zaczynamy co jedną lub co dwie litery, np. ACGCCUGCC, ACGCCUGCC, ACGCCUGCC albo ACGCCUGCC, ACGCCUGCC, ACGCCUGCC. W takim układzie zapis (nadal trójkowy) miałby tę cechę, że ostatnie dwie (lub jedna) litery znaku poprzedzającego należałyby równocześnie do znaku następnego w szeregu. Wiązałoby się to co prawda z pewną oszczędnością miejsca, jednak zarazem obniżałoby pojemność informacyjną zapisu. W kodzie genetycznym kolejne trójki są niezależne od siebie, mówimy więc, że jest on trójkowy i niezachodzącym.

DNA jest liniowym polimerem, składającym się tylko i wyłącznie z nukleotydów. Żadne nukleotydy Nukleotydy podstawowe jednostki (monomery) budujące kwasy nukleinowe. Są estrami fosforanowymi nukleozydów. Składają się z trzech związków: cukru - pentozy, jednej z zasad azotowych i reszty kwasu fosforowego.... Czytaj dalej Słownik biologiczny ani inne grupy chemiczne nie są używane jako znaki przestankowe w zapisie genetycznym. Jeżeli ubędzie jeden z nukleotydów, to mechanizm czytający kod nie "uwzględni" uszkodzenia, ale odczytywał będzie informację nadal, "jak leci". Mówiąc inaczej, trójki (tryplety) nukleotydów nie są zjawiskiem pierwotnym w stosunku do "tekstu" informacji, ale wyłaniają się z niego wtedy, gdy jest czytany. Można powiedzieć, że są kreowane przez machinę translacyjną. Mutację genetyczną, która polega na wypadnięciu lub dodaniu do DNA liczby nukleotydów innej niż 3 lub wielokrotność trzech nazywamy mutacją zmiany ramki odczytu. Sens genetyczny ma tylko jedna ramka odczytu z trzech możliwych. Kod genetyczny jest więc trójkowy, niezachodzący i bezprzecinkowy.

Przez jednoznaczność kodu rozumiemy taką zależność między znakami (trypletami) a oznaczanymi aminokwasami, że jednemu trypletowi (kodonowi) odpowiada jeden i tylko jeden aminokwas. Używając języka matematycznego, kodon Kodon triplet - trójka - trzy nukleotydy zawierające informację genetyczną o ściśle określonym aminokwasie, zakończeniu syntezy białka lub jej początku (kodon metioniny).
Czytaj dalej Słownik biologiczny
stanowi "dziedzinę funkcji", zaś aminokwas byłby "argumentem funkcji". Funkcja może mieć tylko jedną dziedzinę, ale wiele argumentów. Tę właściwość obecną i tutaj nazywamy degeneracją kodu. Poszczególne aminokwasy Aminokwasy związki organiczne o ogólnym wzorze RCH (NH2) COOH, zawierające w cząsteczce dwie grupy funkcyjne: karboksylową (-COOH) i aminową (-NH2). R - to podstawnik boczny, inny dla każdego z 20 aminokwasów wchodzących... Czytaj dalej Słownik biologiczny mogą być determinowane przez więcej niż jeden możliwy tryplet.

Kodon ma swój początek i koniec, to znaczy kodon AUC jest czym innym, niż kodon CUA. Można zatem wskazać początek i koniec całości zapisu informacji genetycznej. Przez kolinearność kodu rozumiemy to, że sekwencja Sekwencja kolejność ułożenia - najczęściej kolejność występowania monomerów w cząsteczce biopolimeru, np. aminokwasów w białku lub nukleotydów w kwasach nukleinowych. S. bywa też określana jako struktura pierwszorzędowa,... Czytaj dalej Słownik biologiczny trójek nukleotydów odzwierciedla sekwencję kodowanych aminokwasów. Trzy sąsiednie aminokwasy zapisane są w trzech sąsiednich kodonach usytuowanych w identycznej konfiguracji.

Obecnie przyjęto już za pewnik, że życie na Ziemi w znanej nam formie powstało w jednorazowym akcie przed około 3,5 miliardami lat. Jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających na korzyść takiej tezy jest identyczność, pomimo marginalnych odchyleń, zasad kodowania budowy białek. Innymi słowy, wszystkie żywe komórki od bakteryjnych poczynając a na roślinnych i ssaków kończąc, a także wirusy, odczytają dokładnie w ten sam sposób dowolny fragment informacyjnego RNA. Ponieważ nie ma strukturalnego uzasadnienia dla dopasowania konkretnej trójki nukleotydów do tego a nie innego aminokwasu (czego dowodem są niewielkie zmiany znaczenia niektórych kodonów, obserwowane w mitochondriach i u pewnych pierwotniaków), twierdzimy, że cała tabela kodu powstała tylko jeden raz.