Dodaj do listy

Negatywne i pozytywne oddziaływanie człowieka na środowisko wodne

Czy możliwe byłoby życie be wody? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź: nie. Woda znajduje się w całym środowisku, nawet organizm ludzki w 70% składa się z tej substancji. Ale woda oprócz tej najważniejszej podstawowej funkcji, warunkującej życie na ziemi, spełnia też szereg innych. Są to funkcje: społeczne, kulturowe, ekonomiczne, rekreacyjno - sportowe, estetyczne i wiele innych. Do największych zmian w środowisku od tysięcy lat przyczynia się człowiek. Obecny stan środowiska jest wynikiem między innymi tzw. rewolucji przemysłowej, która rozpoczęła się w XIX wieku i która miała na celu jak największe uprzemysłowienie świat. Wtedy nie zastanawiano się, jak wpłynie ona na środowisko przyrodnicze. Do chwili obecnej są widoczne jej skutki, które teraz człowiek, trochę po fakcie, stara się naprawić. Zatem człowiek zarówno w sposób negatywny, ale i pozytywne wpływa na występujące pod różnymi postaciami środowisko wodne.

Negatywne oddziaływanie człowieka

 • Przedostawanie się do wód substancji chemicznych o różnym składzie i w różnej postaci (stałe, ciekłe, gazowe), które zmieniają właściwości biologiczne, chemiczne i fizyczne wód, i które mogą się do nich przedostawać poprzez:
  • doprowadzanie do wód ścieków przemysłowych i bytowo - gospodarczych, które bardzo często są albo w ogóle nieoczyszczone, albo oczyszczone w stopniu niewystarczającym,
  • spływy wód z terenów rolniczych, które niosą ze sobą wodę zawierającą środki ochrony roślin, zanieczyszczenia z nawozów organicznych i mineralnych,
  • spływy wód z terenów użytkowanych przemysłowo (np. zasolone wody kopalne),
  • przedostawanie się do zbiorników wodnych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu,
  • w przypadku wód podziemnych do ich zanieczyszczenia może dochodzić poprzez: zły stan techniczny studni, nieprawidłową ich lokalizacje, nieszczelne szamba, ubikacje, śmietniki, kloaki, wysypiska i wylewiska nieczystości,
 • Wykorzystywanie wody, jako środka transportu, co powoduje negatywne oddziaływanie związane zarówno z przemieszczaniem się statków, jaki przez zanieczyszczenia z tych statków pochodzącymi,
 • Katastrofy ekologicznie, które powodują rozległe i niebezpieczne skażenia dużych obszarów zbiorników wodnych. Między innymi:
  • Japonia Japonia państwo wyspiarskie położone we wschodniej Azji obejmujące grupę Wysp Japońskich (Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku) oraz ok. 3 tys. wysp w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Powierzchnia 377... Czytaj dalej Słownik geograficzny - Minamata (1953 rok) - skażenie ryb rtęcią wywołane odpadami z fabryki Chisso; spożycie zatrutych ryb spowodowało 860 ofiar,
 • Kanał La Manche (1967 rok_ - katastrofa supertankowaca,
  • Zatoka Zatoka część oceanu, morza lub jeziora wcinająca się w ląd. Jest odzielona od otwartych wód wysuniętym przylądkiem lub półwyspem.
   Czytaj dalej Słownik geograficzny
   Meksykańska (1979 rok) - katastrofa platformy, w wyniku której wpłynęło do zatoki 60 tysięcy ton ropy,
  • Zatoka Alaska (1989 rok) - katastrofa supertankowca, która spowodowała wypłynięcie do tej zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
   Czytaj dalej Słownik biologiczny
   46 tysięcy ton ropy skutkiem, czego padło tysiące fok, morsów i innych zwierząt.
 • Turystyka, powodująca zanieczyszczenia wody i terenów przybrzeżnych, najczęściej w postaci pozostawiania przez turystów niezliczonych ilości odpadków,
 • Zanieczyszczenia mechaniczne, np. w postaci budowy urządzeń spiętrzających.

Stan wód rzecznych i jeziornych w Polsce

Klasy

Czystości wód

I klasa czystości

II klasa czystości

III klasa czystości

Wody pozaklasowe

Charakte-

rystyka

 • W warunkach

naturalnych miejsce bytowania ryb łososiowatych

 • Wody zaopatrujące ludność w wodę pitną
Miejsce bytowania ryb innych niż łososiowate w warunkach naturalnych Wody przydatne do zaopatrywania zwierząt gospodarskich w wodę pitną Służące jako kąpieliska i miejsca sportowe Wody, które można wykorzystywać do nawadniania, w ogrodnictwie i szklarniach Wody, które nie powinny być wykorzystywane do żadnych celów

Rzeki

40,8 %

40,5 %

8,8 %

9,9 %

Jeziora

3,8 %

37 %

40 %

19,3 %

Pozytywne oddziaływanie człowieka

 • Oczyszczanie ścieków - czyli proces zmierzający do usunięcia z wód substancji powodujących jej negatywne zmiany biologiczne, chemiczne i fizyczne, na skutek przedostawania się do niej substancji pochodzących z różnych źródeł. Sposobów i metod jest wiele, i wraz z rozwojem technologii cały czas ich przybywa, pojawiają się nowocześniejsze, bardziej ekonomiczne, szybsze i bardziej skuteczne sposoby. Generalnie wyróżnia się cztery stopnie oczyszczania ścieków:
  • stopień pierwszy polega na mechanicznym i chemicznym oczyszczeniu ścieków. Oczyszczanie mechaniczne to usuwanie materiałów i zawiesin większych, łatwo opadających, które sprowadza się na przepuszczaniu ścieków przez różnego rodzaju kraty i sita, na których zanieczyszcenia te pozostają. Chemiczne oczyszczanie to zastosowanie różnych substancji i procesów w wyniku, których dochodzi między innymi do wytrącenia się związków powodujących zanieczyszczenie,
  • stopień drugi to oczyszczanie biologiczne które może być przeprowadzone z zastosowaniem sztucznych urządzeń: poprzez metodę złóż biologicznych, metodę osadu czynnego, lub w sposób naturalny (samooczyszczenie) i półnaturalny,
  • stopień trzeci - to tak zwane oczyszczanie hydrobotaniczne, w którym wykorzystuje się zazwyczaj rośliny bagienne, które pełnią funkcje filtrów.
  • stopień czwarty i ostatni polega na odnowie wody, która po jego przejściu może być ponownie wykorzystana np. do celów produkcyjnych
 • Budowa mostów, przejść itp., w celu zminimalizowana zanieczyszczeń powodowanych przez ludzi,
 • Ustanawianie praw zmierzających do ochrony zbiorników wodnych (Ustawa: prawo wodne), które zawierają konkretne wskazania, co do ochrony, postępowania oraz odpowiedzialności karnej i cywilenej w przypadku ich złamania,
 • Zakładanie terenów chronionych: parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz innych form chronionego krajobrazu, gdzie obowiązują szczególne wymagania, co do ochrony nie tylko zbiorników wodnych, ale i całej przyrody znajdującej się na takim terenie,
 • Pośrednim, pozytywnym oddziaływaniem człowieka na środowisko wodne (i nie tylko) jest szerzenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, między innymi wprowadzenie do nauczania takich przedmiotów jak ekologia.