Dodaj do listy

Krew – składniki morfologiczne, prawidłowy skład krwi, grupy krwi, budowa serca i choroby

Krew jest jedną z płynnych tkanek łącznych. Podobnie jak inne tkanki, składa się z istoty międzykomórkowej (osocza) oraz komórek (elementów morfotycznych krwi). Osocze Osocze substancja płynna krwi. Stanowi około 55% jej objętości. Osocze jest żółtawo opalizującym przezroczystym płynem, który zawiera około 90% wody, białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), aminokwasy,... Czytaj dalej Słownik biologiczny składa się w większości z wody, a także z rozpuszczonych w niej lub zawieszonych związków organicznych, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany, hormony Hormony substancje biologicznie czynne, niosące specyficzną informację wytwarzane zarówno przez rośliny, jak i zwierzęta. Regulują przebieg procesów metabolicznych, wzrost, rozwój i rozmnażanie się organizmów.... Czytaj dalej Słownik biologiczny czy składniki mineralne. s

Jeśli chodzi o zasadnicze składniki krwi, to należą do nich z pewnością krwinki. Są to komórki powstające w drodze hematopoezy w czerwonym szpiku kostnym. Do krwinek zaliczamy: erytrocyty Erytrocyty czerwone ciałka krwi.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
(czerwone krwinki), leukocyty Leukocyty białe ciałka krwi.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
(białe krwinki), a także trombocyty, czyli płytki krwi.

Jeśli chodzi o erytrocyty, to zdrowy, dorosły mężczyzna powinien w jednym milimetrze sześciennym krwi mieć ich około 5 milionów 150 tysięcy, a zdrowa, dorosła kobieta Kobieta Z. Nałkowska Medaliony - Kobieta cmentarna, bohaterka autentyczna; prosta, niewykształcona kobieta, opiekująca się grobami. Niedaleko cmentarza znajduje się getto żydowskie, otoczone murem. Wedle... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum około 4 miniony 400 tysięcy. Są to komórki wyposażone w czerwony barwnik - hemoglobinę, ułatwiającą przenoszenie tlenu z płuc do wszystkich komórek organizmu.

Jeśli chodzi o leukocyty, czyli białe krwinki, to dorosły człowiek ma ich od 4.000 do 10.000 w jednym milimetrze sześciennym krwi. Dodatkowo zalicza się tu także takie ciałka, jak granulocyty obojętnochłonne, zasadochłonne i kwasochłonne, a także limfocyty Limfocyty rodzaj leukocytów należący do agranulocytów. Są to komórki kręgowców warunkujące pamięć, koordynację i specyfikę reakcji immunologicznych, oraz odpowiedzi obronne typu komórkowego, dzięki... Czytaj dalej Słownik biologiczny i monocyty. Krwinki białe są ogólnie rzecz biorąc związanie z funkcjonowaniem układu odpornościowego organizmu. Odpowiedzialne są one za odbieranie sygnałów od obcych komórek i ich niszczenie. Ruch komórek pod wpływem bodźców chemicznych nosi nazwę chemotaksji.

Limfocyty T są związane z nabytym układem odpornościowym. W grasicy uczą się rozpoznawać obce komórki i reagować na nie. Dodatkowo część limfocytów T to tzw. komórki pamięci immunologicznej, dzięki czemu reakcja organizmu na powtórne zakażenie tym samym czynnikiem chorobotwórczym jest zdecydowanie szybsza od pierwotnej. Z kolei limfocyty B związane są z funkcjonowaniem wrodzonego układu odpornościowego. Limfocyty B reagują na obecność określonych antygenów i reagują produkując przeciwciała. Z kolei ilość eozynofili i neutrofili we krwi może świadczyć o zakażeniu organizmu odpowiednio robakami pasożytniczymi albo o powstaniu stanu zapalnego.

Jęlsi chodzi o trombocyty, czyli płytki krwi, to u zdrowej osoby ich ilość w jednym mililitrze krwi kształtuje się w przedziale od 150 tysięcy do 300 tysięcy. Trombocyty Trombocyty płytki krwi.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
uczestniczą w procesach krzepnięcia krwi. Wydzielają one trombokinazę, która aktywuje przemianę fibrynogenu w fibrynę. Białko fibryna Fibryna włóknik - nierozpuszczalne białko powstające z fibrynogenu na drodze proteolizy w procesie krzepnięcia krwi. Główny składnik skrzepu utrzymujący w oczkach utworzonej przez siebie siateczki płytki... Czytaj dalej Słownik biologiczny tworzy siateczkę stanowiącą podstawę skrzepu. W utworzonej przez fibrynę siateczce osadzają się między innymi erytrocyty, tworząc zwarty skrzep. Skrzep Skrzep zewnątrznaczyniowe skrzepnięcie krwi. S. składa się z fibryny w formie sieci i umieszczonych między jej włóknami zlepionych płytek krwi, leukocytów i erytrocytów.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
następnie ulega obkurczeniu i przez tą strukturę nie może już przechodzić krew. Następuje więc zatrzymanie krwawienia. Możliwe jest, że skrzep przepuszcza jeszcze osocze i wówczas na powierzchni skrzepu będą widoczne kropelki białawo - bezbarwnego osocza.

Podstawowym badaniem krwi jest hematokryt (HCT), określający procentową zawartość erytrocytów we krwi. U mężczyzn wskaźnik ten powinien znajdować się w przedziale 40 - 50%, a u kobiet w przedziale 37 - 47%. Kolejnym badaniem jest badanie hemoglobiny HGB, w którym określa się masę barwnika w gramach na 100 gram pełnej krwi. Innym podstawowym badaniem krwi jest OB. (odczyn Biernackiego). Jest to współczynnik określający temperaturę opadania erytrocytów w niekrzepnącej krwi po upływie jednej godziny. W stanach zapalnych wartość współczynnika Ob. Ulega podwyższeniu. Innym badaniem jest odczyn Wassermana, który umożliwia wykrycie antygenów krętka białego wywołującego kiłę. Krew jest bardzo cennym źródłem informacji na temat stanu zdrowia pacjenta i można na jej podstawie wykonać bardzo wiele badań na przeróżne choroby.

Krew każdego człowieka nie jest identyczna. Wyróżnia się z tego powodu grupy krwi. Ma to szczególne znaczenie w czasie transfuzji, ponieważ nie wszystkie rodzaje krwi można ze sobą mieszać. Występowanie grup krwi jest spowodowane występowaniem antygenów i przeciwciał na nie. Poza grupami krwi wyróżnia się jeszcze czynnik Rh. Krew Rh+ oznacza, że we krwi występuje antygen Antygen ciało obce lub częściej substancja białkowa wywołująca produkcję przeciwciał w organizmie. Antygeny mogą być pochodzenia zewnętrznego, wprowadzone do organizmu, np. bakterie, ich toksyny, obce... Czytaj dalej Słownik biologiczny D. Jeśli krew jest określana jako Rh-, to we krwi brak tego antygenu. Czynnik Rh jest przyczyną konfliktu serologicznego pomiędzy matką a dzieckiem w jej łonie. Może bowiem nastąpić skierowanie przeciwciał matki przeciwko płodowi. Spowoduje to niszczenie krwinek czerwonych płodu i doprowadzi do jego obumarcia. Najczęściej konflikt serologiczny jest łagodniejszy przy pierwszej ciąży, natomiast znacznie gwałtowniejszy w przypadku ciąż następnych.

Wyróżnia się grupy krwi w układzie AB0. Krew może być A, B, AB lub 0. Krew o grupie A może być wynikiem obecności dwóch alleli A albo jednego allelu dominującego A i drugiego allelu recesywnego. Można to zapisać: IA IA oraz IA i. Krew tej grupy powoduje powstawanie przeciwciał anty-b w surowicy krwi. Krew grupy B może mieć dwa allele dominujące B albo jeden allel dominujący B i jeden allel recesywny. Można to zapisać: IB IB oraz IB i. Krew grupy B ma przeciwciała anty-a w surowicy. Krew grupy AB ma jeden allel dominujący A i jeden allel dominujący B: IA IB. Nie posiada w surowicy żadnych przeciwciał. Krew grupy 0 ma dwa allele recesywne: ii oraz przeciwciała anty-a oraz anty-b.

Jeśli chodzi o budowę serca u człowieka, to składa się ono z dwóch przedsionków i dwóch komór, pomiędzy którymi znajdują się zastawki przedsionkowo - komorowe. Do prawego przedsionka uchodzą żyły główne - górna i dolna. Krew jest przepychana do prawej komory, skąd wyprowadzona zostaje tętnicą płucną do płuc. W płucach krew ulega utlenowaniu i powraca do serca - do lewego przedsionka. W następnej kolejności krew przechodzi do lewej komory Komory Federalna Islamska Republika Komorów. Stanowi wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim pomiędzy wybrzeżem Tanzanii (Afryka) a Madagaskarem. Powierzchnia 1860 km2. Liczba ludności 727 tys. (2001 r.).... Czytaj dalej Słownik geograficzny serca, skąd zostaje wypchnięta i poprzez aortę i system tętnic krew zostaje rozprowadzona po całym organizmie. Cofaniu się krwi zapobiegają w sercu zastawki: przedsionkowo - komorowe oraz zastawki Zastawki płaskie lub kieszonkowate struktury występujące w sercu, naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Zastawki mają postać łącznotkankowych płatków przyrośniętych brzegiem do ściany naczynia.... Czytaj dalej Słownik biologiczny półksiężycowe znajdujące się na styku komory serca i tętnic - aorty i tętnicy płucnej.

Mały krwioobieg odpowiedzialny jest za natlenowanie krwi, z kolei duży krwioobieg odpowiada za jej rozprowadzenie po całym organizmie. Wyróżnia się jeszcze tzw. krążenie wieńcowe, które odpowiedzialne jest za dostarczenie tlenu i substancji odżywczych do serca oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Zadaniem wątroby jest utrzymywanie stałego stężenia glukozy we krwi, która stanowi podstawowy składnik odżywczy, a dla mózgu jest jedynym i niezastąpionym pokarmem.

Serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
kurczy się automatycznie, pod wpływem rytmicznych impulsów elektrycznych wytwarzanych samoistnie. Skurcz serca dzieli się na kilka etapów. W pierwszy etapie następuje skurcz przedsionków, co wiąże się z ich depolaryzacją. W ciągu 0,1 sekundy krew zostaje wtłoczona do komór serca. Następnie następuje skurcz komór i w czasie 0,3 sekundy krew zostaje wepchnięta do tętnic. Następnie następuje rozkurcz, trwający 0,4 sekundy. W tym czasie krew wpływa z żył do przedsionków serca. Jeśli chodzi o układ przewodzący impulsy elektryczne, to złożony jest on ze zmodyfikowanych włókien mięśniowych, tzw. włókien Purkiniego tworzących pęczki i węzły.

Jedną z najczęściej występujących chorób układu krążenia jest miażdżyca. Jest to choroba spowodowana zawężeniem światła naczyń krwionośnych, w wyniku czego uniemożliwiony jest prawidłowy przepływ krwi. Choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
wieńcowa to miażdżyca naczyń włosowatych. Z pewnością na układ krążenia niekorzystnie wpływają takie czynniki, jak otyłość, stres, alkohol, palenie papierosów czy mała aktywność fizyczna. Stres Stres czynnik fizyczny, chemiczny lub emocjonalny, do którego organizm nie potrafi się wystarczająco przystosować bez zmiany metabolizmu. Stres wywołuje napięcie fizjologiczne, które uruchamia złożoną reakcję... Czytaj dalej Słownik biologiczny powoduje wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny ilości hormonów nadnerczy we krwi, co powoduje wzrost zużycia tlenu przez serce. Jeśli natomiast naczynia wieńcowe mają zawężone światło nie mogą pokryć całego zapotrzebowania serca na tlen i następuje jego niedotlenienie. To może spowodować zawał mięśnia sercowego.