Dodaj do listy

WSZYSTKO O CZŁOWIEKU

1. ROLA SERCA, ŻYŁY, TĘTNIC I NACZYŃ WŁOSOWATYCH.

SERCE- tłoczy krew do tętnic

ŻYŁY-doprowadzają krew do serca

TĘTNICE- wyprowadzają krew od serca do całego ciała

NACZYNIA WŁOSOWATE- przez cienkie ścianki odbywa się wymiana gazów i składników odżywczych oraz produktów przemiany materii między krwią a komórkami ciała

2. RÓŻNICE W BUDOWIE I ROLI OBIEGU PŁUCNEGO I OBWODOWEGO

- MAŁY OBIEG KRWI (PŁUCNY) – zaczyna się w prawej komorze i krew kierowana jest tę tętnicą płucną do płuc gdzie ulega nasyceniu tlenem. Następnie krew bogata w tlen dociera żyłami płucnym do lewego przedsionka

- DUŻY OBIEG KRWI – rozpoczyna się w lewej komorze, skąd aorta Aorta tętnica główna - największe naczynie tętnicze wyprowadzające krew z lewej komory serca. Jej ściany są bardzo grube i elastyczne ponieważ krew tłoczona jest pod dużym ciśnieniem zmieniającym... Czytaj dalej Słownik biologiczny dzielącą się na liczne odgałęzienia (tętnice) doprowadza krew natlenowaną do narządów obwodowych. Tu wymiana krwi natlenowanej z odtlenowaną i naczyniami żylnymi wraca do prawego przedsionka.

3.KREW UTLENIONA.

a) Tętnice – mają grube elastyczne ścianki, dzięki grubej warstwie tkanki mięśniowej. W tętnicach płynie krew UTLENIONA (wyjątek to tętnice płucne- krew ODTLENIONA), t tętnicach płynie krew z serca do narządów pod dużym ciśnieniem.

b) Żyły – Ściany są cieńsze, mniej elastyczne krew w żyłach płynie do serca i jest ODTLENIONA ( wyjątek to żyły płucne, gdzie płynie krew UTLENIONA).

4. PRZYCZYNY MIAŻDŻYCY.

-Palenie papierosów

- nadwaga

- niewłaściwe odżywianie

- nadużywanie alkoholu.

5. WYJAŚNIJ POJĘCIA

ZAWAŁ SERCA- obumieranie części serca do której zwężone naczynia wieńcowe nie dostarczają krwi

BY-PASS- sztucznie wykonane zespolenie naczyniowe, omijające chorobowo zmieniony odcinek naczynia krwionośnego. Najczęściej przeprowadza się połączenia aortalno-wieńcowe, łącząc tętnicę piersiową wewnętrzną z odcinkiem tętnicy wieńcowej, poza miażdżycowym zwężeniem.

6. FUNKCJE KRWINEK

- KRWINKI CZERWONE ERYTROCYTY: transportują tlen i częściowo dwutlenek węgla

-KRWINKI BIAŁE LEUKOCYTY: pełnią funkcję obronną zwalczają wirusy i bakterie

- PŁYTKI KRWI TROMBOCYTY: pełnią funkcję obronną biorą udział w krzepnięciu krwi

8. JAK POWSTAJE SKRZEP

Skrzep zwany inaczej czopem hemostatycznym, powstaje w wyniku aglutynacji płytek krwi i spełnia funkcje korka zatykającego uszkodzone naczynie, zapobiegając tym samym stratom cennej, niezbędnej do życia krwi. jak już wspomniano początkowym etapem powstawania skrzepu jest gromadzenie w miejscu uszkodzenia płytek krwi. Uwalniają one serotoninę, powodującą obkurczanie się naczyń krwionośnych i ułatwiającą w ten sposób zahamowanie krwawienia. Niezależnie od tego następstwem aglutynacji trombocytów jest ich rozpad. Ze zniszczonych trombocytów zostaje uwolniona trombokinaza czyli enzym katalizujący przejście nieaktywnej protrombiny w trombinę. Ta ostatnia odpowiada za przeprowadzenie rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w galaretowaty włóknik (fibrynę) czyli skrzep.

9. NA CZYM POLEGA HEMOFILIA Hemofilia choroba przejawiająca się przedłużonym czasem krzepnięcia krwi. Hemofilia zazwyczaj jest uwarunkowana obecnością alleli recesywnych umieszczonych w chromosomie X, jest więc cechą sprzężoną... Czytaj dalej Słownik biologiczny

Hemofilia to genetyczna mutacja punktowa powoduje niedobór  globuliny Globuliny Białka proste słabo rozpuszczalne w wodzie. Są składnikiem osocza krwi. Należy do nich fibrynogen i g-globuliny immunoglobuliny - przeciwciała Wszelkie białka, których cząsteczki są w stanie... Czytaj dalej Słownik biologiczny przeciw hemofilowej skutki hemofilii to trudne do opanowania samoistne krwawienia, powtarzające się krwotoki do jam stawów co prowadzi do ich zmian zapalno-zwyrodniowych i zesztywnień.

10. BADANIE KRWI A STAN ZDROWIA

Ocena morfologii krwi pozwala określić stan zdrowia badanego pacjenta, wykryć zapalenia, infekcje, niedokrwistości i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie. Z komputerowego wyniku badania można odczytać kilka ważnych informacji. Gdy weźmie się pod uwagę wywiad od pacjenta, badanie fizykalne i uzupełni się je badaniem laboratoryjnym krwi można w wielu przypadkach trafnie postawić rozpoznanie.

11. CO TO JEST NIESWOISTA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU

odporność nieswoista - wiąże się z występowaniem zróżnicowanych naturalnych barier ochronnych oraz z uaktywnieniem się takich komórek krwi jak: makrofagi, granulocyty Granulocyty ziarniste białe ciałka krwi. Posiadają wielopłatowe jądra, a na terenie cytoplazmy liczne ziarnistości. Granulocyty zostały podzielone ze względu na barwliwość ziarnistości odpowiednimi barwnikami... Czytaj dalej Słownik biologiczny obojętno- i kwasochłonne, przeprowadzających fagocytozę niespecyficzną,

13. DLACZEGO SZCZEPIONKA CHRONI PRZED CHOROBĄ?

Ponieważ szczepionka zawiera wyhodowane bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu µm.... Czytaj dalej Słownik biologiczny chorobotwórcze lub wirusy o osłabionym działaniu które mają na celu pobudzić zdrowy organizm do wytwarzania ciał odpornościowych.

16. TRANSFUZJA KRWI

przetoczenie krwi zawierającej niewłaściwe antygeny wywołuje reakcję obronną organizmu (aglutynację - sklejenie krwinek), prowadząc do poważnych powikłań, ze zgonem włącznie.

18. JAKĄ ROLĘ W FUNKCJONOWANIU ORGANIZMU CZŁOWIEKA PEŁNIĄ NERKI

Nerki usuwają uboczne produkty przemiany materii i utrzymują bilans wodny organizmu oraz prawidłowe stężenie elektrolitów , odpowiednie ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych, odpowiadają również za równowagę kwasowo-zasadową.

28. ŁUK ODRUCHOWY

Łuk odruchowy inaczej droga odruchowa jest to zespół struktur anatomicznych biorących udział w realizacji odruchu. Składa się z narządu odbiorczego - receptora, drogi doprowadzającej impulsy nerwowe do ośrodka nerwowego, ośrodka nerwowego, drogi odprowadzającej impulsy z ośrodka oraz narządu wykonawczego - efektora. Najprostszy łuk odruchowy to tzw. łuk odruchowy monosynaptyczny składający się z dwóch neuronów: czuciowego i wykonawczego. W ośrodku odruchu występuje tylko jedna synapsa. Przeważnie w skład łuku odruchowego wchodzi wiele neuronów to wtedy jest tzw. łuk odruchowy polisynaptyczny gdyż między obu neuronami występują neurony pośredniczące (interneurony). Składa się z receptora, neuronu aferentnego (dośrodkowego), jednej lub wielu synaps w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, neuronu aferentnego (odśrodkowego) oraz efektora. Połączenie między neuronem aferentnym a eferentnym znajduje się na terenie mózgowia i rdzenia kręgowego. Wypustki neuronów aferentych przebiegają w obrębie nerwów czaszkowych.

30. SOMATYCZNY I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY

Układ somatyczny kieruje dowolnymi czynnościami organizmu, takimi jak poruszanie się, czucie i percepcja, uczenie się. Działa na zasadzie łuku jest zorganizowany na odruchowego.

Układ autonomiczny, wegetatywny układ nerwowy. Unerwia mięśnie gładkie, mięsień sercowy i komórki gruczołowe zlokalizowane w różnych narządach. Jego działanie nie podlega naszej woli. Pozostaje pod kontrolą wyższych ośrodków mózgu.

31.RECEPTORY RODZAJE I MECHANIZM DZIAŁANIA

Receptory - wyspecjalizowane komórki zmysłowe odbierające informacje z otoczenia.

  * chemoreceptory - receptory rozróżniające substancje chemiczne (białka: białka receptorowe smaku i węchu; komórki: neurony smakowe, neurony węchowe; narządy: kubki smakowe, śluzówka węchowa);

  * termoreceptory - receptory reagujące na temperaturę bądź jej zmianę;

  * nocyceptory - receptory wrażeń bólowych;

  * mechanoreceptory - receptory wrażeń mechanicznych, takich jak dotyk (ciałko blaszkowate Vatera-  Paciniego) lub dźwięk (narząd ślimakowy ucha wewnętrznego wykorzystuje mechanoreceptory do  przetworzenia dźwięku w sygnały nerwowe);

  * fotoreceptory - receptory światła (białka: opsyny, rodopsyna; komórki: czopki, pręciki; narządy: oko);

  * magnetoreceptory - receptory natężenia i kierunku pola magnetycznego;

  * elektroreceptory - receptory natężenia i kierunku pola elektrycznego;

  * osmoreceptory - receptory ciśnienia osmotycznego;

  * proprioreceptory - receptory ruchu, pozycji i równowagi;

  * baroreceptory - receptory ciśnienia.

33. CO TO JEST DALTONIZM Daltonizm niedowidzenie barw czerwonej i zielonej lub ślepota na te barwy. Schorzenie związane z niedoborem barwników wzrokowych, wywołane: 1. chorobami lub urazami narządów wzroku, 2. recesywnymi genami, sprzężonymi... Czytaj dalej Słownik biologiczny I AKOMODACJA

Daltonizm, zaburzenia rozpoznawania barw, zaburzenia wrodzone, dziedziczne, polegające na nierozpoznawaniu barwy: czerwonej (protanopia), zielonej (deuteranopia), czerwono-zielonej (daltonizm), żółto-niebieskiej (tritanopia).

Akomodacja (nastawność oka) – zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia.

35. RÓŻNICE MIĘDZY PAMIĘCIĄ KRÓTKOTRAWŁĄ A DŁUGOTRWAŁĄ

Pamięć krótkotrwała-W wyniku działających bodźców powstają szybko przemijające zmiany czynnościowe, wyrażające się w krążeniu impulsów w zamkniętych obwodach neuronów. Są nietrwałe, ale utrzymują się przez pewien czas po zadziałaniu bodźca.

Pamięć długotrwała dokonuje się za pomocą procesów wzrostowych na poziomie synaptycznym. Prowadzi to do trwałych zmian strukturalnych.

Badania osób chorych

O odrębności fizjologicznej świadczą patologie pamięci dotyczące jedynie jednego rodzaju.

Zespół Korsakowa można traktować jako zaburzenie dotyczące przede wszystkim pamięci krótkotrwałej. Podobnie zespół obustronnego uszkodzenia hipokampa. O zaburzeniu pamięci trwałej świadczy syndrom wstecznej amnezji pourazowej, jeśli niepamięć dotyczy dłuższego okresu.

36. OBJAWY ALZHEIMERA

-zaburzenia pamięci

-zaburzenia orientacji

-zaburzenia mowy

-zaburzenia zachowań i zmiany osobowości

-zaburzenia funkcji intelektualnych

- zaburzenia nastroju

- psychoza

38. RODZAJE NARKOTYKÓW

SKUN

HASZYSZ

OLEJ HASZYSZOWY

AMFETAMINA

KOKAINA

CRACK

ECSTASY

HEROINA

BROWN SUGAR

KOMPOT-tzw. polska heroina.

41. ROLA HORMONÓW

Hormony są cząsteczkami organicznymi które w organizmie człowieka regulują i koordynują czynności narządów i tkanek przyczyniając się do zachowania homeostazy w całym organizmie.

42. GRUCZOŁY DOKREWNE

  * 1 Podwzgórze

  * wazopresyna (ADH, VIP) - wzmaga resorpcję zwrotną wody w nerkach, poprzez zwiększenie ilości akwaporyn wbudowanych w błonach komórek. W wyniku działania hormonu antydiuretycznego dochodzi do zmniejszenia diurezy (ilości produkowanego moczu) oraz wzrostu ciśnienia krwi.

  * oksytocyna - pobudzanie skurczów mięśni gładkich macicy i wydzielania mleka

  * hormony sterujące czynnością przysadki - regulacja wydzielania hormonów przysadki.

  * 2 Przysadka mózgowa

# hormon wzrostu (GH) odpowiedzialny za rozrost organizmu, transport aminokwasów i syntezę białek, wzrost poziomu glukozy we krwi, rozkład tłuszczów zapasowych oraz zatrzymanie jonów wapniowych i fosforanowych potrzebnych do rozrostu kości;

# prolaktynę (PRL) – u kobiet zapoczątkowuje i podtrzymuje wydzielanie mleka (laktacja), a u kobiet karmiących hamuje wydzielanie estrogenu blokując menstruację i owulację;

# hormon adrenokortykotropowy ACTH wzmaga wydzielanie hormonów przez korę nadnerczy;

# hormon tyreotropowy TSH;

# hormon folikulotropowy FSH – u kobiet pobudza wzrost i dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego oraz wydzielanie estrogenu, u mężczyzn pobudza spermatogenezę;

# hormon luteinizujący LH – u kobiet podtrzymuje jajeczkowanie Jajeczkowanie owulacja - uwalnianie z jajnika do jajowodu gamety żeńskiej, następuje po pęknięciu pęcherzyka Graafa. Owulacja u człowieka jest procesem cyklicznym, regulowanym przez hormony przysadki i jajników.... Czytaj dalej Słownik biologiczny i produkcję progesteronu, a u mężczyzn pobudza produkcję testosteronu;

  * 3 Szyszynka

-melatonina- hormon snu 

  * 4 Tarczyca

tyroksyna, która przyśpiesza przemianę materii.

  * 5 Przytarczyce

parathormon. Jest on odpowiedzialny za zwiększanie poziomu wapnia we krwi obniżając tym samym zawartość w kościach. Poza tym obniża ilość jonów fosforanowych we krwi.

  * 6 Grasica Grasica parzysty gruczoł dokrewny. Występuje u młodych osobników, a w późniejszym wieku zanika. Pobudza powstawanie i dojrzewanie limfocytów T. Wpływa hamująco na dojrzewanie płciowe, co może prowadzić... Czytaj dalej Słownik biologiczny

- tyrozyna i tymulina- wzrost poziomu odporności

  * 7 Trzustka

- glukagon- podwyższa poziom cukru we krwi

- insulina Insulina hormon obniżający poziom glukozy we krwi. Wytwarzany przez komórki ß wysepek Langerhansa trzustki. Insulina jest polipeptydem wydzielanym w chwili podniesienia poziomu glukozy (po posiłku). Powoduje... Czytaj dalej Słownik biologiczny - obniża poziom cukru we krwi

  * 8 Nadnercza

- glikokortykoidy- reguluje metabolizm związków organicznych

-mineralokortykoidy - reguluje gospodarkę Na+ oraz gospodarkę wodną

- adrenalina Adrenalina hormon stresu, walki, inaczej epinefryna. Hormon produkowany przez rdzeń nadnerczy. Pod względem budowy chemicznej jest pochodną aminokwasu (tyrozyny) i nie wnika do komórki docelowej, lecz łączy... Czytaj dalej Słownik biologiczny - podwyższa ciśnienie krwi, tępo, stężenie cukru we krwi

  * 9 Jądra

- testosteron  - rozwój narządów, popęd płciowy, regulacja czynności komórek najądrza, regulacja czynności dojrzewania i ruchliwości plemników

  * 10 Jajniki

-androgeny przekształcone w estradiol- regulują cykl owulacyjny, popęd płciowy, dojrzewanie oocytu