Ludność Polski

Ludność Polski

 • 30 pkt. 1. Wskaż, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe.

  Semiurbanizacja to proces upodabniania się wsi do miasta.

  W Polsce zwiększa się liczba osób zatrudnianych w rolnictwie.

  Obecnie współczynnik urbanizacji w naszym kraju wynosi około 50%.

  Kraków tworzy aglomerację monocentryczną.

  W Polsce żyje obecnie 40 mln osób.

  Najliczniejszą mniejszość narodową w Polsce tworzą Białorusini.

  Kaszubi to grupa etniczna żyjąca w środkowej Polsce.

  Największa gęstość zaludnienia występuje w województwie śląskim i małopolskim.

  Polskie społeczeństwo zaczyna się starzeć.

  Przyrost rzeczywisty w Polsce jest niższy niż przyrost naturalny.

 • 8 pkt. 2. Uporządkuj miasta od największego (najludniejszego) do najmniejszego.

  1. Przeciągnij i upuść tutaj
  • Wrocław
  • Gdańsk
  • Warszawa
  • Katowice
  • Kraków
 • 3 pkt. 3. Przyrost naturalny w Polsce jest:

 • 3 pkt. 4. Wyż kompensacyjny miał miejsce:

 • 3 pkt. 5. Najwyższy przyrost naturalny notuje się w województwie:

 • 3 pkt. 6. Obecnie najczęściej spotykanym modelem rodziny jest:

 • 3 pkt. 7. Obecnie kobieta rodzi swoje pierwsze dziecko, mając statystycznie:

 • 3 pkt. 8. W Polsce rodzi się więcej:

 • 3 pkt. 9. Współczynnik feminizacji w Polsce wynosi:

 • 3 pkt. 10. Przewaga liczebna mężczyzn utrzymuje się do około:

 • 3 pkt. 11. W Polsce kobiety żyją statycznie o:

 • 3 pkt. 12. Obecnie w Polsce zauważa się wzrost zatrudnienia:

 • 3 pkt. 13. Stopa bezrobocia w naszym kraju wynosi (2010 rok):

 • 3 pkt. 14. Polska jest krajem:

 • 3 pkt. 15. Obecnie najliczniej Polacy wyjeżdżają:

 • 3 pkt. 16. Współczesne emigracje zagraniczne Polaków mają charakter migracji:

 • 20 pkt. 17. Ułóż mniejszości narodowe w Polsce od najliczniejszej do najmniej licznej.

  1. Przeciągnij i upuść tutaj
  • Łemkowie
  • Ukraińcy
  • Żydzi
  • Litwini
  • Rosjanie
  • Grecy
  • Romowie
  • Niemcy