Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik geograficzny

Słownik geograficzny

Słownik Geografia zawiera bogaty zestaw definicji z dziedziny geografii, informacje na temat kontynentów, państw, miast, regionów. Można w nim znaleźć najnowsze dane statystyczne oraz przydatne w szkole zestawienia, np. wulkany na świecie, najwyższe szczyty, powierzchnia kontynentów itp. Przy każdym haśle znajdziesz wszystkie te wiadomości, których są niezbędne na lekcji, na klasówce, podczas odpowiedzi, a wreszcie, na maturze z geografii.

tabela stratygraficzna Dodaj do listy

tabela skonstruowana w taki sposób, że na górze tabeli są najmłodsze ery, okresy lub epoki geologiczne. Każda następna era, epoka lub okres jest starsza od poprzedzającej. Taki sposób konstrukcji tabel stratygraficznych spowodowany jest odniesieniem do stanu rzeczywistego. W naturze najczęściej na powierzchni (na górze) są skały najmłodsze. Im głębiej, tym skały są starsze. Granice między erami, okresami i epokami geologicznymi wyznaczone zostały przez szczególne wydarzenia w rozwoju skorupy ziemskiej lub życia na Ziemi. Najczęściej były to ruchy górotwórcze oraz pojawienie się lub wymarcie charakterystycznych organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy

Lata [mln]

Era

Okres

kenozoiczna

czwartorzęd trzeciorzęd

65

mezozoiczna

kreda jura trias

230 570

paleozoiczna

perm karbon dewon sylur ordowik kambr

4600

prekambryjska archaiczna proterozoiczna

Tabela stratygraficzna ery kenozoicznej

Lata [mln]

Okres

Epoka

Podepoka

1,8

czwartorzęd

holocen plejstocen

trzeciorzęd

neogen

pliocen miocen

22,5

paleogen

oligocen eocen

65

paleocen