Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

MITOCHONDRIUM Dodaj do listy

organellum występujące w cytoplazmie komórek eukariotycznych oddychających tlenowo. Mitochondrium charakteryzuje się: posiadaniem własnej, niezależnej od jądra komórkowego informacji genetycznej, w postaci DNA mitochondrialnego, ulegającej replikacji i ekspresji (stąd nazwane jest organellum półautonomicznym); obecnością aparatu syntetyzującego część białek mitochondrialnych (rybosomy 7OS); obecnością systemu enzymów uczestniczących w procesie oddychania komórkowego. W mitochondriach przy udziale enzymów zostaje wyprodukowana energia, która jest magazynowana w wysokoenergetycznych wiązaniach ATP (adenozynotrójfosforan). Mitochondrium otoczone jest podwójną błoną biologiczną, przy czym błona wewnętrzna tworzy wpuklenia zwane grzebieniami mitochondrialnymi. Wnętrze wypełnia koloidalna matriks. W matriks zachodzi cykl Krebsa, natomiast na błonach grzebieni umieszczone są białka uczestniczące w łańcuchach oddechowych oraz białka odpowiedzialne za syntezę ATP. Duże ilości m. (do kilkuset tysięcy) występują w oocytach płazów, stosunkowo niewielka ich ilość występuje w komórkach roślin, komórkach naskórka i limfocytach.

W skrajnych przypadkach komórki pozbawione są m., np. niektóre wiciowce zwierzęce, niektóre pierwotniaki, ameba, erytrocyty ssaków.

Schemat budowy mitochondrium