Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik geograficzny

Słownik geograficzny

Słownik Geografia zawiera bogaty zestaw definicji z dziedziny geografii, informacje na temat kontynentów, państw, miast, regionów. Można w nim znaleźć najnowsze dane statystyczne oraz przydatne w szkole zestawienia, np. wulkany na świecie, najwyższe szczyty, powierzchnia kontynentów itp. Przy każdym haśle znajdziesz wszystkie te wiadomości, których są niezbędne na lekcji, na klasówce, podczas odpowiedzi, a wreszcie, na maturze z geografii.

struktura użytkowania ziemi Dodaj do listy

udział charakterystycznych form użytkowania gruntu w ogólnej powierzchni określonego obszaru (gminy, państwa itp.). Do form użytkowania ziemi należą: użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska), lasy i nieużytki (bagna, tereny skaliste, wydmy piaszczyste, pustynie oraz tereny zabudowane, drogi, hałdy itp.). Struktura użytkowania ziemi zależy m.in. od warunków naturalnych obszaru, dla którego jest analizowana (klimat, gleby, wody, ukształtowanie powierzchni itp.), a także od czynników gospodarczych (rodzaj działalności rolnej, uprzemysłowienie, urbanizacja itp.).

Użytki rolne zajmują na świecie 36% powierzchni kontynentów. W skład użytków rolnych wchodzą grunty orne, użytki zielone (łąki i pastwiska) oraz sady. Rolnicze użytkowanie ziemi cechuje się na świecie dużym odsetkiem użytków zielonych. Grunty orne i sady stanowią 30%, a użytki zielone 70% użytków rolnych. Występują jednak duże różnice między państwami, uzależnione od poziomu rolnictwa.

Różnice w rolniczym użytkowaniu ziemi wynikają z warunków przyrodniczych oraz charakteru rolnictwa wymienionych państw. Polska w porównaniu do innych krajów europejskich ma wyjątkowo duży odsetek gruntów ornych.

Rolnicze użytkowanie ziemi w wybranych państwach w % użytków rolnych

Państwo

Grunty orne i sady

Łąki i pastwiska

Australia

10

90

Chiny

19

81

Egipt

100

0

Francja

64

36

Holandia

45

55

Indie

94

6

Polska

78

22

Rosja

64

36

USA

44

56

Wielka Brytania

36

64